L3-banner-media

Spôsob výkonu práce počas zákazu vychádzania

V nadväznosti na zákaz vychádzania na území SR od 24. 10. 2020 do 1. 11. 2020 na toto obdobie vydáva rektor UKF príkaz č. 46/2020 s nasledujúcimi nariadeniami:
  1. Zamestnanci univerzity budú plniť pracovné úlohy podľa pokynov ich priamych nadriadených so zohľadnením povahy práce a prevádzkových podmienok a možností príslušného pracoviska. O spôsobe výkonu práce počas mimoriadnej situácie rozhoduje vedúci príslušného pracoviska tak, aby bolo zabezpečené plynulé plnenie úloh pracoviska.
  2. Vedúcim pracovísk, ktorí budú riadiť prácu zamestnancov podľa odseku 1, ukladám zabezpečiť dodržiavanie všetkých platných bezpečnostných a hygienických opatrení, najmä princíp R – O – R (rúško – odstup – ruky/hygiena).
  3. Zamestnancov, vykonávajúcich prácu prezenčne, t. j. na pracovisku, upozorňujem na nutnosť rešpektovania štátom nariadeného zákazu vychádzania. Žiadam zamestnancov, aby počas obedných prestávok neopúšťali budovy UKF, aj z dôvodu zvýšenia rizika zavlečenia nákazy ochorenia COVID-19. Zamestnanci majú možnosť zabezpečiť si stravovanie v Univerzitnej jedálni UKF alebo prostredníctvom donáškových stravovacích služieb.
  4. Opatrenia uvedené v ods. 1 – 3 tohto príkazu sa primerane vzťahujú aj na študentov v dennej forme doktorandského štúdia.
 
Uverejnené: 23. 10. 2020
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove