L3-banner-media

Rektor udelil ocenenia za mimoriadne výsledky

Cena rektora za mimoriadne výsledky vo vedeckej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti sa každoročne udeľuje pri slávnostných príležitostiach, akou je otvorenie nového akademického roka. Predstavuje spôsob, ako vyzdvihnúť osobnosti univerzity a vyjadriť uznanie a poďakovanie za ich výnimočnú vedeckú, umeleckú a pedagogickú prácu pre prospech a šírenie dobrého mena našej alma mater. V súvislosti s epidemiologickou situáciou sa, žiaľ, v tomto roku aj toto ocenenie rektora uskutočňuje dištančne.
Ako povedal rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.: „Som nesmierne rád, že nám každoročne narastá počet vedeckých prác v časopisoch a zborníkoch v indexovaných databázach ISI WOK a Scopus. Mimoriadne ma teší intenzívna vedecká práca pretavená do publikačných výstupov najmä mladých zamestnancov a doktorandov, ktorí sú zárukou úspešného napredovania univerzity do budúcna. V tomto roku som tiež udelil na návrh dekanov fakúlt cenu za najlepšie monografické diela, vysokoškolské učebnice, umelecký výstup, projektovú činnosť a výnimočné ocenenie za reprezentatívnu publikáciu vydanú v rámci osláv 60. výročia vysokoškolského vzdelávania na UKF“.
V rámci Ceny rektora za publikácie v medzinárodných indexovaných databázach bolo celkovo ocenených 254 zamestnancov na plný pracovný úväzok a 33 doktorandov v dennej forme štúdia, ktorí publikovali 259 vedeckých prác v časopisoch a 143 prác v zborníkoch za obdobie vykazovania október 2019 – september 2020. Podmienkou pre toto ocenenie bola evidencia publikácie v indexovaných databázach ISI WOK a Scopus, ako aj v knižničnom informačnom systéme UKF (KIS), uvedenie oficiálnej afiliácie univerzity v príspevku a ID autora v adresári UKF.
V rámci Ceny rektora za monografické dielo, pedagogický výstup, umelecký výstup, projektovú činnosť a výnimočné ocenenie za rok 2019 bolo ocenených 32 zamestnancov – autorov 11 výstupov a 4 zodpovedných riešiteľov úspešne ukončených projektov.
1DX 0621
Zamestnanci budú ocenení formou priznania mimoriadnych odmien a doktorandi formou priznania motivačných štipendií.
Všetkým oceneným gratulujeme a prajeme im veľa tvorivej energie do ďalšej práce.
Text: prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD. – prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť UKF, Mgr. Martina Chmelová, R – Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť
Ilustračné foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií
 
Uverejnené: 15. 11. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo