L3-banner-media

Nová agenda vo vzdelávaní sestier

Na sklonku 20. storočia sa európski ministri školstva v Bologni dohodli na výstavbe európskeho vysokoškolského priestoru. Dojednali prispôsobenie vysokoškolského vzdelávania výskumu v Európe, pokroku vo vedeckých poznatkoch a meniacim sa potrebám spoločnosti. Implementácia bolonskej dohody mala významný vplyv aj na vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek. Deklarácia do súčasnej doby podnecuje reformy a rozmanité procesy s cieľom harmonizovať profesionálnu prípravu v odbore ošetrovateľstvo. Touto oblasťou sa zaoberá aj medzinárodný projekt University of Turku „New Agenda for Nurse Educator Education in Europe, 2020 – 2023 Erasmus+“. Spolupracujúcimi inštitúciami sú aj Universita of Eastern Finland, Humboldt University of Berlin, The University of Edinburgh, University of Malta, Universitat Internacional de Catalunya a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Naša univerzita je v projekte zastúpená členkami Katedry ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre – doc. PhDr. Andreou Solgajovou, PhD., PhDr. Danou Zrubcovou, PhD., a PhDr. Ľuboslavou Pavelovou, PhD.
Pavelova logo projektu
Zámerom projektu je identifikovať kompetencie pedagógov a roly vo vzdelávaní sestier na národnej a európskej úrovni, a tak rozvinúť vzdelávanie v ošetrovateľstve. Kompetencie definované ako výstupy učenia budú navrhnuté na implementáciu do učebných osnov v európskom priestore. Projektovou participáciou Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF získala finančné prostriedky pre rozvoj vzdelávania študentov. Projekt deklaruje medzinárodnú, medzikultúrnu spoluprácu klinického učenia a vzdelávania učiteľov v ošetrovateľstve.
Pvelová foto projekt
Text: PhDr. Dana Zrubcová, PhD., doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD., PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD., FSVaZ – Katedra ošetrovateľstva
Foto: archív katedry
 
Uverejnené: 13. 11. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo