L3-banner-media

Spolupráca FPV s Jaguar Land Rover pokračuje

Fakulta prírodných vied UKF v Nitre realizuje od roku 2019 biomonitoring vybraných skupín bioty v areáli spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia, s. r. o. Biomonitoring je príkladom dobrej spolupráce automobilky s odborníkmi z prostredia univerzít.
Projekt, realizovaný na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci ZML-2019/1-437:191006, je zameraný na monitoring vybraných skupín živočíchov a rastlín, ktoré indikujú aktuálnu kvalitu ekosystému, ktorý bol pozmenený výstavbou areálu závodu na výrobu automobilov. V rámci prvotných etáp projektu sa monitoring sústreďuje na retenčné a vsakovacie nádrže areálu automobilky. V rámci tohto projektu sú už k dispozícii prvé relevantné a vedecky podložené výsledky, ktoré možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:
  • v rámci biomonitoringu sa potvrdili, resp. zistili, aj vzácne druhy živočíchov, čo reprezentuje postupné obnovenie biodiverzity a nových vhodných stanovíšť v silne antropogénne zasiahnutom území – t. j. je možné pozorovať obnovu ekosystémov v priemyselnom areáli závodu Jaguar Land Rover,
  • retenčné nádrže sa preukázali ako vhodný ekosystémový prvok v priemyselnom areáli, t. j. okrem vodozádržných opatrení majú aj funkcie habitatov, čo následne podporuje aj ostatné druhy živočíchov v trofickom reťazci; predstavujú ostrovy zelene, v ktorých rastú kvitnúce rastliny (potrava pre hmyz a bylinožravce), tvoria úkryt a prostredie pre hniezdenie živočíchov (rast biodiverzity), sú to vhodné napájadlá a zimoviská (pôdne bezstavovce, obojživelníky, slimáky, červy a i.),
  • zatiaľ sa výkonom biomonitoringu preukazuje jeho opodstatnenosť a súčasne je potrebné dlhodobo vykonávať biomonitoring ako súčasť celkového monitorovania vplyvu automobilky na životné prostredie,
  • ukazuje sa, že po výstavbe, resp. realizácii, automobilových závodov, ktoré sú projekčne navrhnuté a vyhotovené v súlade so základnými environmentálnymi princípmi (pričom obsahujú aj tzv. ekologické jednotky), je možná čiastočná obnova pôvodných alebo tvorba nových ekosystémov v rámci týchto areálov.
biomonitoring 01  vazka biomonitoring perex
Text: prof. Mgr. Ivan Baláž, PhD., FPV – Katedra ekológie a environmentalistiky
Foto: prof. Mgr. Ivan Baláž, PhD., doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.
 
Aktualizované: 16. 11. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo