L3-banner-media

Rektor Libor Vozár ocenil aktívnych študentov

Pri príležitosti Študentských dní nitrianskych univerzít 2020 a Medzinárodného dňa študentstva 18. novembra 2020 vedenie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ocenilo aktívnych študentov našej školy. Uznania a mimoriadne štipendiá dostali 16 študenti – nominovali ich fakulty UKF, Študentský parlament, či cenu získali za dobrovoľnícku činnosť v čase pandémie.
Vedenie školy výnimočných študentov ocenilo za príkladnú reprezentáciu svojej fakulty či univerzity doma i vo svete, za šírenie jej dobrého mena, za výborné študijné výsledky, za spoluprácu na popularizačných podujatiach organizovaných fakultou či školou, za aktívnu prácu v Študentskom parlamente a angažovanosť v organizovaní študentského života a tiež za mimoriadne úspechy a reprezentáciu školy na poli vedy, výskumu, sociálnej práce, kultúry, umenia či športu.
Študenti ocenení za dobrovoľnícku prácu nad rámec svojich študijných povinností zabezpečovali vstupné zdravotné prehliadky a ďalšie podporné činnosti pre zahraničných študentov UKF počas realizácie domácej izolácie v ŠD Zobor v septembri 2020. Vďaka ich obetavej práci bol zabezpečený bezproblémový priebeh realizácie domácej izolácie. O ich aktivitách sa prostredníctvom médií dozvedela aj verejnosť, čím títo študenti prispeli k zviditeľneniu UKF a k šíreniu jej dobrého mena.
Ocenených mladých ľudí rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., označil za vzor pre ostatných študentov univerzity, vníma ich ako výnimočných v oblasti štúdia, osobného života i spoločenskej angažovanosti. Ich úspechmi sa môžu pochváliť katedry, fakulty i celá univerzita. Vyzdvihol, že „patria k tým, ktorých životnou filozofiou je nebyť priemernými, ale dokázať niečo viac a pre tento cieľ aj niečo obetovať“.
Vynikajúce výsledky v rozličných oblastiach a angažovanosť ocenených študentov ocenil aj prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci UKF doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. „Títo študenti úspešne reprezentujú našu univerzitu cez vzdelávanie, vedu, výskum, šport a celé ďalšie spektrum činností a aktivít, v ktorých sú výnimoční. Ja však veľmi pozitívne vnímam a oceňujem i humánny a sociálny charakter ich angažovanosti, ktorou našu univerzitu zviditeľňujú aj v tejto ťažkej dobe.“
Ceny rektora získali títo študenti:
  1. MSc. Simeon Vaňo (nominovaný FPV UKF), študent 3. ročníka doktorandského štúdia v študijnom programe environmentalistika
   V prvých dvoch rokoch doktorandského štúdia sa študent významne zaslúžil o šírenie dobrého mena univerzity a o reprezentáciu FPV prostredníctvom riešenia medzinárodných výskumných projektov a rozvojom spolupráce so zahraničnými výskumnými inštitúciami.
  2. Mgr. Henrieta Hlisníková (nominovaná FPV UKF), študentka 4. ročníka doktorandského štúdia v študijnom programe molekulárna biológia
   Študentka sa významne zaslúžila o šírenie dobrého mena univerzity a o reprezentáciu FPV prostredníctvom riešenia projektu Ministerstva zdravotníctva SR, ako aj publikovaním významných databázových vedeckých výstupov.
  3. Katarína Mazúrová (nominovaná PF UKF), študentka 2. ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom programe učiteľstvo hudobného umenia
   Cenu rektora získala za šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v zahraničí a mimoriadnymi výsledkami v oblasti interpretačného umenia – za reprezentáciu UKF v Nitre na Celoštátnej interpretačnej súťaži pedagogických fakúlt Českej republiky s medzinárodnou účasťou v Ústí nad Labem, na ktorej získala 3. miesto v II. kategórii súťažného odboru Iné nástroje.
  4. Lenka Kovačovicová (nominovaná PF UKF), študentka 1. ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom programe učiteľstvo telesnej výchovy a psychológie
   Ocenená za šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou na majstrovstvách Slovenska a mimoriadnymi výsledkami v oblasti športu – za reprezentáciu UKF v Nitre na Majstrovstvách Slovenskej republiky v atletike v dňoch 29. a 30. augusta 2020 v Trnave, na ktorých získala 1. miesto v štafete 4x100 m a 2. miesto v behu na 200 m.
  5. Júlia Kečkéšová (nominovaná FSVaZ UKF), študentka 3. ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom programe ošetrovateľstvo
   Študentka počas celého štúdia preukazuje výnimočnú angažovanosť nielen v rámci plnenia študijných povinností, ale aj v mimoškolských aktivitách zameraných najmä na podporu a ochranu zdravia. Vlani sa zúčastnila medzinárodnej súťaže MEDGAMES 2019, kde potvrdila kvalitu vzdelávania vo svojom odbore a svojimi vedomosťami, zručnosťami a schopnosťou rozhodovať v simulovaných kritických situáciách veľmi dôstojne reprezentovala UKF, čím sa zaslúžila o šírenie jej dobrého mena.
   V posledných mesiacoch svoje študijné povinnosti kombinuje aj s dobrovoľnou aktivitou v zdravotníckom zariadení. Pomoc druhým ju napĺňa, čo preukázala aj svojou aktívnou účasťou ako dobrovoľníčka na celoplošnom testovaní, kde strávila plné dva dni. Jej výnimočnosť oceňujú aj jej spolužiaci a spolužiačky, ktorým je ochotná pomáhať.
  6. Bc. Csilla Csobády (nominovaná FSŠ UKF), študentka 1. ročníka magisterského štúdia v študijnom programe učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a biológie
   Študentka dosahuje výborné študijné výsledky počas celého štúdia. Je členkou Akademického senátu FSŠ a Kolégia dekana FSŠ. Pravidelne sa zapája do fakultného kola ŠVOČ, kde svojimi štúdiami získava popredné umiestnenia. Je koordinátorkou celoslovenského kola ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti (FTDK). Reprezentovala tiež univerzitu v rámci medzinárodného kola ŠVOČ v Maďarsku (OTDK), ako aj na viacerých celoslovenských súťažiach (Súťaž v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu, Pekná maďarská reč). Je predsedníčkou študentskej organizácie JUGYIK. Aktívne sa zapája do života FSŠ organizovaním početných podujatí najmä pre študentov. Je členkou tanečného súboru Ponitrie – Nyitramente.
  7. Bc. Tomáš Mrázek (nominovaný FF UKF), študent 2. ročníka magisterského štúdia v študijnom programe etnológia
   Ocenený je za systematické aktivity v súvislosti s výskumom, zachovaním a rozvíjaním slovenských tradícií spojených predovšetkým s pastierstvom a salašníctvom a obnovou objektov drevenej ľudovej architektúry na Slovensku. Je spoluautorom napr. filmovej prezentácie tradičného ovčiarstva a salašníctva v oblasti Malej Fatry a Kysuckej vrchoviny (2020). Na základe jeho výskumných materiálov a terénnych záznamov bol obohatený obsah nedávno vydanej odbornej publikácie Ivety Zuskinovej Ovčiari na Slovensku: Shepherds in Slovakia (2020). Dve samostatné publikácie má študent aktuálne v tlači. Je spoluzakladateľom a podpredsedom OZ Juhaska reguľa, zameraného na výskum tradičného ovčiarstva na strednom Spiši. Je členom OZ Krnofeľ, ktoré sa venuje výskumu a záchrane tradičnej architektúry na Podpoľaní. Je tiež výrobcom pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), remeselná skupina krajčírstvo a obuvníctvo, a správcom, výrobcom aj odborným garantom odevnej akvizície Folklórneho súboru Ponitran a tanečnej skupiny Bardfa.
  8. Bc. Simona Takáčová (nominovaná FF UKF), študentka 1. ročníka magisterského štúdia v študijnom programe žurnalistika
   Cenu rektora získala za úspešné reprezentovanie UKF na Majstrovstvách SR mužov a žien v auguste 2020. Študentka získala striebornú medailu v behu na 400 m, za štafetu 4x400 m a zlato za 4x100 m.
  9. Mgr. Patrik Lenghart (nominovaný FF UKF), študent 2. ročníka doktorandského štúdia v študijnom programe marketingová komunikácia a reklama
   Ocenený za tlmočnícke a prekladateľské aktivity nad rámec povinností študenta doktorandského štúdia, za participáciu na výskumných aktivitách KMKR FF UKF a za členstvo a prácu v Erasmus Student Network. Z jeho aktivít môžeme spomenúť tlmočenie medzinárodnej konferencie Religiosity, Spirituality and Alternative Religious Movements, preklady dvoch vedeckých štúdií (výstupy KMKR) a odborných materiálov pre výskum, preklady článkov na webové sídlo UKF, spoluprácu s oddelením pre zahraničné vzťahy UKF, tlmočenie a vítanie zahraničných delegácií pri otváraní AR 2019/2020, výrobu plagátu na podujatie Erasmus Village či autorskú prácu pri výrobe brožúry Naber odvahu a vykroč do sveta s programom Erasmus+.
  10. Bc. Lucia Spodniaková (nominovaná Študentským parlamentom), študentka 2. ročníka magisterského štúdia v študijnom programe učiteľstvo geografie a výchovy k občianstvu
   Študentka aktívne pôsobí v Študentskom parlamente UKF na poste predsedu. Vedie parlament a jeho členov a je príkladná svojou vytrvalosťou a vloženou energiou pri plnení celouniverzitných úloh, ktoré jej vplývajú z danej pozície, aktívne sa podieľa na organizácii kultúrno-spoločenských a športových podujatí pod záštitou univerzity a Študentského parlamentu UKF. Študentka je takisto členkou ubytovacej komisie UKF, komisie pre financovanie kultúrnych aktivít UKF, komisie pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci UKF, komisie pre vzdelávanie UKF a zároveň pôsobí v Študentskej rade vysokých škôl, kde zastáva pozíciu v právnej komisii ŠRVŠ.

Študenti ocenení za dobrovoľnícku prácu nad rámec svojich študijných povinností zabezpečovali vstupné zdravotné prehliadky a ďalšie podporné činnosti pre zahraničných študentov UKF počas realizácie domácej izolácie v ŠD Zobor:
  1. Bc. Valerii Volodymyrovych Popovych (FPV, ocenený ako dobrovoľník), študent 2. ročníka magisterského štúdia v študijnom programe aplikovaná informatika
  2. Kostiantyn Karenin (FF, ocenený ako dobrovoľník), študent 1. ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom programe anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra
  3. Mário Oselský (FSVaZ, ocenený ako dobrovoľník), študent 2. ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť
  4. Aurélia Dudášová, rod. Lukáčová (FSVaZ, ocenená ako dobrovoľníčka), študentka 2. ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť
  5. Mgr. Dmytro Nosov (FPV, ocenený ako dobrovoľník), študent 2. ročníka doktorandského štúdia v študijnom programe fyzika materiálov
  6. Sofia Michaličková (FSVaZ, ocenená ako dobrovoľníčka), študentka 2. ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom programe sociálna prác
Spracovali: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií, a PaedDr. Ivona Fraňová, PhD., R – Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií
 
Uverejnené: 18. 11. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo