L3-banner-media

Navždy nás opustil profesor Ivan Sulík

Prof. PaedDr. Ivan Sulík, CSc., nás navždy opustil 14. januára 2021. Na literárneho vedca a historika si môžete zaspomínať v utorok 19. januára po 13.00 h aj vďaka vysielaniu Rádia Regina.
Dlhoročné pôsobenie na našej univerzite
Profesor Ivan Sulík sa narodil 29. januára 1943 v Topoľčanoch. Zmaturoval na Jedenásťročnej strednej škole v Bánovciach nad Bebravou. Jeho spojenie s našou alma mater začalo v rokoch 1964 – 1968, keď študoval kombináciu slovenčina – ruština na vtedajšej Pedagogickej fakulte v Nitre, a od roku 1969 pôsobil ako odborný pracovník v Kabinete literárnej komunikácie (dnešný Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre).
IvanSulikMladsia
V rokoch 1973 – 1977 bol interným vedeckým ašpirantom v Literárnovednom ústave SAV v Bratislave a v rokoch 1977 – 1978 redaktorom vydavateľstva Smena. V roku 1979 nastúpil ako vedecký pracovník do Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie v Bratislave, kde zotrval deväť rokov. Následne sa vrátil do Nitry a pokračoval v práci na pôvodnom pracovisku v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF. Zakladal Katedru žurnalistiky na Filozofickej fakulte UKF a stal sa jej prvým vedúcim. Túto funkciu zastával desať rokov.
Aktívny publicista, literárny kritik aj historik
V rámci pracovného života sa venoval hodnoteniu diel, a to najmä autorov povojnového obdobia. Zameral sa aj na literatúru 60. – 80. rokov. Bol aktívnym publicistom, literárnym kritikom a historikom. Svoje texty publikoval najmä v časopisoch Romboid, Slovenské pohľady, Zlatý máj, Literárnom týždenníku, Literárnom mesačníku a ďalších periodikách. Výber z jeho časopiseckej a vedeckej tvorby vyšiel v zborníkoch a knihách Nenáhodné istoty, Kapitoly o súčasnej próze, Súradnice novej prózy, Literárne konfrontácie, Literárnokritické reflexie a ďalšie.
Napísal monografiu Vývinová problematika populárnej prózy a je spoluautorom publikácie Dejiny slovenskej literatúry z roku 1984 – napísal kapitolu o vývoji slovenskej prózy po roku 1945. Zostavil viacero antológií zo súčasnej slovenskej prózy: Soľ zeme, Kroky času a i., prispel tiež do zborníkov O interpretácii umeleckého textu.
IvanSulik
Česť jeho pamiatke!
 
Foto: Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD., a litcentrum.sk
 
Uverejnené: 16. 1. 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo