L3-banner-media

Koľko matematiky je v žonglovaní loptičiek?

Na túto otázku sa pokúšalo odpovedať 32 tímov, viac ako 120 žiakov z gymnázií v piatich mestách Slovenska vo štvrtok 4. februára 2021. Katedra matematiky FPV v spolupráci s Freudenthalovým inštitútom pre vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov pri Univerzite v Utrechte (Holandsko) usporiadala tradičnú súťaž Matematický B-deň.
Súťaž sa koná každoročne od roku 2011 a impulz pre jej uskutočňovanie vznikol počas riešenia projektu 7RP PRIMAS (2010 – 2013). Súťaž je jedinečná vo viacerých aspektoch overovania matematických kompetencií 15- až 19-ročných žiakov. Žiaci pracujú v troj- až štvorčlenných tímoch. Každý tím odovzdá ako riešenie jednu správu, súvislý text s atribútmi vedeckého článku o matematickom modeli daného kontextu. Žiaci pracujú sedem hodín. Zadanie nie je typickým matematickým testom, ale zbierkou gradovaných úloh, ktoré vedú k tvorbe viacerých možných matematických modelov a väčšina úloh predstavuje otvorené matematické problémy, vhodné na matematické skúmanie a originálne uchopenie riešenia a dokonca, riešenie niektorých zadaných úloh je možné i vynechať.
Metodika hodnotenia riešení otvorených matematických problémov bola spracovaná v rámci dizertačnej práce, ktorá bola na Katedre matematiky úspešne obhájená v júni 2020 a ktorá priniesla originálne výsledky v teórii vyučovania matematiky, akceptované i indexovanými periodikami.
Zadanie ostatného matematického B-dňa začína povinným pozretím si TEDx prednášky, videa, na ktorom vedec, teoretický fyzik Alexander Leymann, žongluje s loptičkami a vysvetľuje matematické zákonitosti žonglovania.
A reakcie žiakov po sedemhodinovej online tímovej práci na netradičnom matematickom skúmaní? Negatívne neprišli a za všetky pozitívne vyberáme: „Pobavilo aj obohatilo, pecka to bola. Ďalší rok ideme znova.“ Môže si učiteľ matematiky (nielen v súčasnej situácii) želať viac?
Viac informácií:
Text a foto v perexe: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD., FPV – Katedra matematiky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo