L3-banner-media

Historicky prvý online DOD na UKF bol úspešný

Záujemcovia, ktorí 10. a 11. februára 2021 virtuálne vstúpili na pôdu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, dostali do hlavy „riadneho chrobáka“. V histórii prvý online Deň otvorených dverí UKF im ponúkol skutočne bohatý program – hoci najlepšia forma prezentácie štúdia je naživo, ani virtuálna propagácia nestratila nič na atraktivite, o čom svedčí aj záujem uchádzačov o štúdium. Popri celkovom predstavení univerzity študentom svoj program prostredníctvom videí, prezentácií, workshopov, webinárov, diskusií a ďalších online podujatí ponúkli aj všetky fakulty, o svojich aktivitách informovali Študentské centrum, Študentský parlament, AIESEC, Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa, zaujímavé video predstavil vysokoškolský folklórny súbor Ponitran. Prostredníctvom live chatov a diskusných fór sa študenti mohli kompetentných priamo pýtať na to, čo ich zaujímalo.
Optimálna bude kombinácia virtuálneho i reálneho prostredia
Videopríhovorom sa na študentov obrátila prorektorka pre vzdelávanie prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. UKF a vzdelávanie na nej im predstavila z viacerých aspektov a pohľadov, čo záujemcom poskytlo ucelený obraz o živote a fungovaní našej univerzity.
„Tohtoročné DOD sa konali na UKF netradične, len vo virtuálnom priestore. Skúsenosť je to nová, ale veľmi pozitívna. Fakulty a ich pracoviská pripravili zaujímavý a informačne naozaj bohatý a pútavý program. Uchádzači mali možnosť prostredníctvom videí pozrieť si priestory univerzity, vypočuť si názory študentov, zdieľať ich pohľady na vzdelávanie na našej univerzite, vypočuť si ich tak povediac z prvej ruky. Pre webináre a online chaty využila univerzita okrem iných možností aj vlastný videokonferenčný systém, a tak si mohli uchádzači priamo vyskúšať, ako aktuálne vzdelávanie na našej univerzite v čase koronakrízy prebieha,“ zhodnotila priebeh online DOD UKF 2021 prorektorka prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
foto univerzita  sc
Potvrdila, že záujem uchádzačov o informácie bol veľký. Otázky sa zameriavali viac na technické riešenia podávania prihlášok, ich príloh, spôsobu predkladania hodnotení zo stredných škôl a podmienok prijatia, než priamo na študijné programy. Mnoho uchádzačov sa zaujímalo aj o možnosti ubytovania v študentských domovoch a podmienky prideľovania ubytovania na našej univerzite. Uchádzači sa orientovali vo zverejnených informáciách na weboch fakúlt a webe univerzity pomerne dobre, preto kládli otázky už veľmi presne ku konkrétnym programom a prihláškam. 
„Priebežne sme sledovali záujem uchádzačov o jednotlivé aktivity počas oboch dní a môžem povedať, že záujem bol diferencovaný. Niektoré podujatia mali naozaj veľa účastníkov, niektoré menej. Osobne považujem toto virtuálne podujatie za výborné, no určite nám chýbal osobnejší kontakt a tváre,“ pokračuje prorektorka. „Som presvedčená, že virtuálny priestor na podobné aktivity budeme využívať aj v budúcnosti, no budem rada, ak ho bude možné kombinovať s reálnym prostredím a reálnymi stretnutiami s našimi potenciálnymi študentmi.“ 
Fakulta prírodných vied 
DOD Fakulty prírodných vied UKF prebiehal vo virtuálnych miestnostiach zameraných na aktuálne otvárané študijné programy fakulty. Pracovníci a študenti jednotlivých pracovísk pripravili pre virtuálnych záujemcov o štúdium zaujímavý program, v rámci ktorého návštevníci získali priamo z prvej ruky dôležité informácie o štúdiu i študentskom živote na UKF.
Návštevníci nadobudli prehľad o výhodách a jedinečnosti štúdia na FPV, dozvedeli sa o zameraní jednotlivých predmetov, virtuálne si prezreli vybavenie odborných učební a laboratórií, oboznámili sa o priebehu odbornej praxe a širokej ponuke študentských mobilít. Výhodou komornejšej atmosféry vo virtuálnych miestnostiach bola možnosť priamej diskusie medzi účastníkmi.
fpv3  fpv
„Celé podujatie možno zhodnotiť pozitívne. Je prirodzené, že vzhľadom na množstvo podujatí, ktoré univerzity presunuli do online priestoru, bola účasť na virtuálnom DOD na FPV nižšia ako v predchádzajúcich ročníkoch. Kladne možno hodnotiť ale fakt, že čas na diskusiu s pracovníkmi a študentmi si našli hlavne študenti stredných škôl, ktorí prišli s konkrétnymi otázkami ohľadom štúdia na UKF či fakulte,“ hodnotí doc. Mgr. Martin Drlík, PhD., prodekan pre vonkajšie vzťahy a rozvoj FPV.
„Dvojdňové virtuálne podujatie zároveň poukázalo na dôležitosť systematického budovania značky univerzity v povedomí študentov a učiteľov stredných škôl, študijných poradcov, ako aj zviditeľňovania univerzity a jej fakúlt v regióne a virtuálnom priestore. Ukazuje sa, že v prehustenom mediálnom priestore webu a sociálnych sietí je ešte priestor pre hľadanie vyváženej kombinácie aktivít a foriem, ktoré dlhodobo a cielene pomáhajú zviditeľniť univerzitu, jej pracoviská, pracovníkov a študentov, so sériou cielených kampaní zameraných na zvyšovanie povedomia o možnostiach štúdia na fakulte a univerzite.“
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva takýto netradičný program DOD nepripravila po prvýkrát. „Po prvý raz sme vo virtuálnom priestore privítali záujemcov o štúdium na našej fakulte v novembri 2020. Kým na jeseň sme boli uchádzačom k dispozícii prostredníctvom chatov na sociálnych sieťach, tento raz sme pre nich pripravili interaktívnejší program naplnený diskusiami, webinármi, online stretnutiami s pedagógmi, absolventmi a aktuálnymi študentmi,“ priblížil dekan FSVaZ doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.
Pracoviská FSVaZ však kontakt s uchádzačmi nadviazali najmä na sociálnych sieťach už skôr. Ústav romologických štúdií a Katedra sociálnej práce a sociálnych vied niekoľko dní pred DOD zverejňovali na sociálnych sieťach informácie o tom, ako vnímajú štúdium ich pedagógovia, absolventi a študenti. Katedra ošetrovateľstva publikovala sériu videí o štúdiu, podmienkach prijatia, praxi a stážach. Prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied, dopĺňa: „V pravidelných intervaloch sme na sociálnych sieťach zobrazovali prezentácie konkrétnych pedagógov, v ktorých sa vyjadrovali, aký význam má pre nich sociálna práca a prečo ju odporúčajú študovať na našej fakulte. Vyjadrenia, aký prínos pre profesionálny a osobný život malo štúdium sociálnej práce, prezentovali aj úspešní absolventi našej katedry. Tieto prezentácie a príspevky užívatelia sledovali a pozitívne komentovali.“
V úvode DOD na FSVaZ sa mohli záujemcovia o štúdium spojiť s vedením fakulty prostredníctvom platformy meet. Začali prezentáciou FSVaZ a fakultnej komunity. Množstvo online položených otázok vypovedalo o záujme zúčastnených, odpovedali na ne prodekanka pre vzdelávanie, referentka študijného oddelenia, predsedníčka Rady študentov, ale aj dekan FSVaZ, ktorý celú diskusiu moderoval. „Našich potencionálnych študentov napr. zaujímalo, za aké mimoškolské aktivity môžu získať body v prijímacom konaní, ako majú postupovať, ak nematurujú z požadovaných predmetov, aké sú náležitosti prihlášky, aké sú možnosti zapojenia sa do študentských, umeleckých a športových spolkov a podobne,“ hovorí PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD., prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj FSVaZ.
dod fsvaz 21 2  dod fsvaz 21 4
Divácky atraktívny online program pripravil Ústav romologických štúdií. Doc. Mgr. Jurina Rusnáková, PhD., riaditeľka ÚRŠ: „Naším zámerom bolo vtiahnuť uchádzačov o štúdium sociálnych služieb a poradenstva, ktorý je akreditovaný v odbore sociálna práca, do diskusie o sociálnych službách v pokoji a v momentálnej krízovej situácii. Prostredníctvom našich absolventov, ktorí pôsobia v sociálnych službách, ale aj študentiek, ktoré momentálne dobrovoľnícky pracujú v zariadeniach sociálnych služieb trpiacich nedostatkom personálu kvôli pandémii, sme prezentovali študijný program sociálne služby a poradenstvo. Do diskusie prispeli svojím vhľadom aj vyučujúci. Na záver sme ponúkli aj dva webináre, zacielené na maturantov uvažujúcich o štúdiu sociálnych služieb: Môžem spoznať človeka na prvý pohľad? a Zaujímavosti o rómčine.“ 
Pracoviská počas DOD využívali aj live chat na sociálnych sieťach. Hovorí doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD., vedúca Katedry ošetrovateľstva: „V diskusii zazneli otázky týkajúce sa denného i externého štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo. Uchádzačov zaujímali najmä rozdiely v obsahu a dĺžke štúdia. Častou bola aj otázka ohľadom regulovaného povolania a uznávania diplomov v zahraničí.“ 
„Online forma komunikácie je potenciálnym uchádzačom aktuálne veľmi blízka, čo sa odzrkadlilo na množstve otázok. Uchádzačom ďakujeme za ich aktívnu interakciu a prajeme im úspešné rozhodovanie pri voľbe štúdia,“ podotkol prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., vedúci Katedry psychologických vied.
Ako dodala prodekanka PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD., s účasťou študentov na virtuálnom DOD sú spokojní, záznamy jeho programu bude možné nájsť na weboch a sociálnych sieťach fakulty a pracovísk FSVaZ. „Komunikácia na diaľku síce nenahradí kontakt tvárou v tvár, neumožní nadýchnuť sa vysokoškolskej a fakultnej atmosféry a ani zažiť ,genius loci‘, ale veríme, že prvotné informácie sme sprostredkovali úspešne. A veríme, že tak naozaj, ,naživo‘, sa stretneme v septembri.“
Fakulta stredoeurópskych štúdií 
Prezentácia Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF sa konala v slovenskom i v maďarskom jazyku. Na úvodnú videoprezentáciu fakulty naviazal online rozhovor so záujemcami. Katedry a ústavy fakulty sa prezentovali tiež online na univerzitnej platforme meet.ukf.sk.
Pracovníci Katedry cestovného ruchu (paralelne v dvoch online miestnostiach v slovenskom a maďarskom jazyku) uchádzačom predstavili bakalársky a magisterský študijný program, obsah a zameranie štúdia a zdôraznili kontinuálne prepojenie štúdia s odbornou praxou od prvého semestra (počnúc výberovými prednáškami manažérov podnikov a inštitúcií cestovného ruchu cez exkurzie do stredísk a podnikov cestovného ruchu až po realizáciu súvislej odbornej praxe v 3. ročníku).
V Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ počas celého dňa bežala na konkrétnom linku videoprezentácia pracoviska a jeho študijného programu stredoeurópske areálové štúdiá v troch stupňoch Bc., Mgr. a PhD.
Svoju činnosť uchádzačom predstavil v rámci prezentácie aj Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy (ÚMJL). Zabezpečuje viaceré študijné programy, prípravu budúcich učiteľov maďarského jazyka a literatúry, tlmočníkov a prekladateľov zameraných na maďarský jazyk a kultúru i maďarsko-slovenských bilingválnych mediátorov.
fss  fss4
Ústav pre vzdelávanie pedagógov (ÚVP) prezentoval študijné programy predškolská a elementárna pedagogika a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským. Prezentácia obsahovala hlavné črty študijných programov s dôrazom na rôznorodé predmety rôznych kompetencií. Odzneli konkrétne informácie o výchovných predmetoch, predmetoch prírodovedných kompetencií, pedagogicko-psychologickom základe, ako aj informácie o organizácii pedagogickej praxe.
„Vo všeobecnosti môžeme skonštatovať, že sme spokojní s počtami záujemcov počas online DOD UKF 2021 napriek tomu, že na klasických kontaktných DOD sme zaznamenali viac záujemcov. Virtuálnu formu považujeme za zaujímavý experiment pre záujemcov aj fakultu, v súčasnosti je však práve online forma jedinou možnou formou realizácie takýchto podujatí. Záujemcovia prejavili intenzívny záujem o štúdium na našej fakulte a tak dúfame, že mnohých z nich privítame aj na zápisoch v septembri,“ skonštatovala dekanka FSŠ Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.
„Veľa otázok zo strany uchádzačov, ktoré nám položili ústne či prostredníctvom chatu, sa týkalo podmienok prijatia na štúdium a samotného priebehu štúdia. Zaujímali ich možnosti uplatnenia sa po skončení štúdia, chceli vedieť, aké cudzie jazyky sa u nás dajú študovať, aké sú poplatky za internát, dostupnosť ubytovacích kapacít, atď. Otázky adresované študentom fakulty sa týkali najmä školských, organizačných, ale aj mimoškolských aktivít.“
Filozofická fakulta
Výnimočná situácia si žiada výnimočné opatrenia. Tento fakt už nikoho z nás po roku stále úradujúcej pandémie neprekvapuje, hoci mnohí si stále neprivykli na neštandardnosť nášho bežného života. To, čo nám chýba najviac, je živý kontakt tvárou v tvár, nesprostredkovaná sociálna interakcia, skúsenosti, ktoré nefiltrujú obrazovky. Chýba nám dokonca aj ostych, nervozita či obava, ktorú bežne pociťujeme pri vstupe do nového prostredia.
„Všetkých týchto prirodzených vedľajších, nie však nedôležitých efektov Dní otvorených dverí, sme sa síce tento rok museli vzdať, odmietli sme však rezignovať na možnosť osloviť uchádzačov o vysokoškolské štúdium a vytvorili sme online udalosť. Jednotlivé pracoviská prezentovali svoje študijné programy a možnosti študentského života spojené so životom fakulty, ktorý presahuje rámce priamej výučby. Využili za týmto účelom rôzne platformy, ktoré fakulta využíva vo svojom dištančnom vzdelávaní, vrátane celouniverzitného systému meet.ukf,“ hovorí dekanka FF doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD.
ff  ff uluk
„Najdôležitejším benefitom celej online udalosti sa stalo jej zdieľanie v čo najširšom virtuálnom priestore a zároveň s predĺženou životnosťou. Uchádzači ocenili predovšetkým možnosť zapojiť sa do živých diskusií, chaty v jednotlivých virtuálnych miestnostiach fungovali v oboch dňoch nepretržite počas celého programu. Väčšina prezentácií, diskusií a ďalších formátov bola streamovaná prostredníctvom youtube a v podobe záznamov alebo ich zostrihov sú tieto podujatia prístupné pre uchádzačov aj naďalej. Stránku venovanú fakultnému DOD počas dvoch dní konania DOD navštívilo vyše 300 účastníkov, pričom mnohí vstupovali aj priamo cez webové sídla katedier a programy zverejnené na sociálnych sieťach, hlavne na Facebooku a Instagrame. Táto stránka bude aktívna až do 15. augusta 2021 a okrem linkov na záznamy obsahuje aj množstvo ďalších rozširujúcich informácií o možnostiach štúdia na FF UKF v Nitre v akademickom roku 2021/2022.“
Hoci sa dennodenne potvrdzuje, že priama, nesprostredkovaná skúsenosť je nenahraditeľná, platforma virtuálneho DOD ponúkla podľa dekanky FF aj zopár výhod. Ich online priestor navštívili aj uchádzači z najvzdialenejších končín Slovenska a celkový počet zvedavcov, ktorí dosiaľ prijali pozvanie, je v porovnaní s predošlým rokom zaznamenateľne vyšší, pričom pomyselná brána na FF UKF v Nitre je stále otvorená.
Pedagogická fakulta
Online aktivít DOD na PF sa síce v porovnaní s prezenčnou formou DOD zúčastnilo menej záujemcov, avšak mnoho informácií uchádzači získali ešte pred samotným DOD priamo z webového sídla fakulty, univerzity a jednotlivých katedier.
Program DOD otvoril dekan fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD., krátkym príhovorom a následne prodekanka pre vzdelávanie doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD., predstavila Pedagogickú fakultu UKF, možnosti štúdia a podmienky prijatia na jednotlivé študijné programy. Záujem uchádzačov možno hodnotiť pozitívne, celkovo bolo v chatovej miestnosti naraz prihlásených 98 účastníkov.
„Program jednotlivých katedier PF UKF bol rôzny. Uchádzači mali možnosť nahliadnuť do viacerých chatových miestností, zúčastniť sa webinárov, alebo len tak diskutovať s učiteľmi a študijnými poradcami. Svojím obsahom boli webináre a workshopy pútavé. Po všetkých aktivitách mali uchádzači priestor na otázky, na ktoré odpovedali garanti študijných programov, študijní poradcovia, ale i učitelia jednotlivých predmetov,“ približuje program DOD na PF jej dekan doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. „Otázky mohli písať do chatu alebo sa pýtať priamo. V diskusiách sa uchádzači zväčša zaujímali o spôsob podávania a odosielania prihlášok na štúdium, vydokladovania potrebných príloh k prihláškam, termínom na podanie prihlášok či na následné potvrdenie záujmu o štúdium a podobne. Do priestorov fakulty mohli uchádzači nazrieť prostredníctvom google street view, ktorého prístup bol súčasťou pozvánky, resp. programu.“
pf  pf3
Ako dekan PF dodal, verí, že inovatívny spôsob prezentácie fakulty oslovil a zaujal mnohých uchádzačov o štúdium a pomohol im správne sa rozhodnúť pri voľbe štúdia. Učitelia Pedagogickej fakulty UKF hodnotia online DOD ako kvalitnú alternatívu prezenčnej formy a v budúcnosti (aj s inováciami) ho určite plánujú využiť ako súčasť tradičných Dní otvorených dverí predovšetkým pre tých uchádzačov, ktorí nemôžu fyzicky pricestovať.
Spracovala Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií (s použitím textov od: FPV – doc. Mgr. Martin Drlík, PhD., FSVaZ – PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD., FSŠ – Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD., FF – doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD., PF – doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD.
Foto: archívy fakúlt, JČ

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo