L3-banner-media

Kreatívne myslenie je ako bicyklovanie – dá sa naučiť

Študenti prvého a druhého ročníka magisterského študijného programu anglický jazyk v odbornej komunikácii absolvovali 10. marca 2021 online workshop, ktorý Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF pripravila v spolupráci s organizáciou TalentWay (EU Bratislava). Workshop s názvom „Creative Thinking“ viedli v anglickom jazyku certifikovaný tréner, pán Marek Kogan, a koordinátor workshopov, pán Adam Spodniak, obaja členovia tímu „New Generation of Founders“. Celodenný workshop s názvom „Creative Thinking“ bol zrealizovaný v rámci vzdelávacieho programu „Grow with Google“ prostredníctvom platformy Google Meets.
Cieľom workshopu bolo uviesť študentov do špecifických situácií tímovej práce a viesť ich k riešeniu problémov metódou „Design Thinking“ s hlavným dôrazom na kreatívny prístup k riešeniu zadaní.
KAA grow with Google  KAA kreativne myslenie
Študenti vytvorili 5 tímov po 5 až 6 členov, pričom každý člen tímu mal pridelenú špecifickú rolu. Napríklad jeden člen tímu predstavoval potenciálneho príjemcu/používateľa produktu, ďalší predstavoval testujúcu stranu a kládol rôzne otázky, iný sledoval efektivitu riešenia a čas, ďalší bol hovorca tímu a jeden, resp. dvaja pôsobili ako pozorovatelia fungovania tímu.
Tímy pracovali na troch aktuálne zvolených zadaniach: 1. Online fatigue, blurred boundaries between “work and play” (online únava, nejasné hranice medzi „prácou a hrou“), 2. Socializing in a covid world (socializácia vo svete covidu) a 3. Preventing stress, anxiety and burnout – psychohygiene (prevencia stresu, úzkosti a syndrómu vyhorenia – psychohygiena). Počas riešenia zadaní sa študenti naučili ako vytvárať inovatívne nápady, ako tvoriť a testovať prototypy a v neposlednom rade ako byť kreatívni a mať 10-krát viac nápadov ako zvyčajne.
Obidve strany hodnotia workshop ako mimoriadne úspešný. Naši študenti preukázali výbornú znalosť anglického jazyka v odbornom kontexte a vyspelé komunikačné tzv. mäkké zručnosti:
„Ďakujeme za šikovných študentov,“ vyjadrila sa Ing. Veronika Nekolová, PhD., TalentWay, EU Bratislava. „Bola to radosť, viesť tento workshop,“ doplnil Marek Kogan, certifikovaný tréner workshopov.
KAA creativity  KAA grow with Google programm
Podobne študenti považujú workshop za prínosný a zaujímavý  v dotazníkoch bola vyhodnotená celková spokojnosť s workshopom na 9,23 bodov z možných 10. Na základe úspešného zvládnutia pridelených úloh a celkovej aktívnej účasti získali študenti certifikát Google v rámci projektu „Grow With Google“, ktorý je obohatením ich profesijného portfólia.
Na záver sa chceme poďakovať za sprostredkovanie a pomoc pri organizácii workshopu Ing. Veronike Nekolovej, PhD., výkonnej riaditeľke TalentWay (Obchodná fakulta EU v Bratislave), ako aj pánom Marekovi Koganovi a Adamovi Spodniakovi za kvalifikované vedenie workshopu. Veríme, že v úspešnej spolupráci budeme naďalej pokračovať.
Text: prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD. – garant neučiteľských jednoodborových študijných programov anglického jazyka, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF
Postery a prezentácia: Marek Kogan, certifikovaný tréner, a Adam Spodniak, koordinátor workshopov
 
Uverejnené: 22. marca 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color