L3-banner-media

UKF je riešiteľom projektu Erasmus+ MENTRA

Výnimočným medzinárodným úspechom UKF je získaný a finančne dotovaný projekt Erasmus+ Mentor training (MENTRA), ktorého koordinátorom je UKF. Hlavnou riešiteľkou projektu je prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., ktorá pôsobí na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty.
Medzinárodný projekt Erasmus+ KA201 číslo: 2020-1-SK01-KA201-078250, Mentor Training (Vzdelávanie cvičných a uvádzajúcich učiteľov) získala UKF v akademickom roku 2020/2021. Projekt realizuje 6 vysokoškolských inštitúcií zo 4 krajín. Koordinátorom projektu je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a partnermi projektu sú Univerzita J. Selyeho v Komárne (Slovensko), Ostravská univerzita v Ostrave a Vysoká škola ekonomická v Prahe (Česká republika), Univerzita K. Esterházyho v Egeri (Maďarsko) a Novosadská univerzita v Novom Sade (Srbsko). Predpokladané obdobie realizácie projektu je od septembra 2020 do augusta 2023.
projekt mentra
Uvedomujúc si rozhodujúcu úlohu cvičných a uvádzajúcich učiteľov v procese odbornej prípravy a vzdelávania budúcich učiteľov a podpory začínajúcich učiteľov pri ich zotrvaní v profesii, partneri projektu majú realizáciou projektu v úmysle:
  • podporiť profesionalitu cvičných a uvádzajúcich učiteľov a vybaviť ich vedomosťami a zručnosťami, ktoré by títo učitelia mali mať osvojené,
  • vypracovať inovatívne modulárne učebné osnovy a vzdelávacie materiály pre ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj cvičných a uvádzajúcich učiteľov a na ich základe vytvoriť kurz ďalšieho vzdelávania vhodný pre prezenčné štúdium, ako aj samoštúdium cvičných a uvádzajúcich učiteľov, ktorý si partnerské inštitúcie projektu dajú v súlade s platnou legislatívou vo svojich krajinách akreditovať a budú ho pre týchto učiteľov ponúkať.
Prvé stretnutie projektového tímu sa uskutočnilo kombinovanou prezenčnou a on-line formou 22. októbra 2020 v Nitre. Program prvého stretnutia bol zameraný na vzájomné oboznámenie sa partnerov pomocou prezentácií partnerských inštitúcií, na diskusiu o obsahu dvojstranných partnerských dohôd a spresnenie zodpovedností jednotlivých partnerov a objasnenie rozpočtových kategórií projektu a podporné dokumenty požadované pre každú rozpočtovú kategóriu. Okrem toho sa partneri dohodli na riešení a realizácii úloh plánovaných pre prvé obdobie projektu (november 2020 - marec 2021).
Viac informácií nájdete na webe projektu.
Pani profesorke želáme veľa úspechov pri riešení projektu a v rozvíjaní medzinárodnej spolupráce UKF.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF
 
Uverejnené: 23. marca 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo