L3-banner-media

Vedecká rada schválila Štatút Rady kvality UKF

Vedecká rada UKF v Nitre schválila na svojom zasadnutí 18. marca 2021 Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania UKF v Nitre a taktiež návrh na personálne zloženie tejto rady. Ide o prvý dokument v oblasti vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UKF v Nitre, ktorý je vytvorený v súlade so Zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a v súlade so Štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo vychádzajúcimi zo Štandardov a usmernení na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG 2015).
Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania UKF v Nitre (Rada kvality UKF) a jej komisie predstavujú kľúčovú štruktúru formalizovanej politiky na zabezpečovanie kvality UKF. Hlavnou úlohou tejto štruktúry je, okrem iných, posudzovať žiadosti o akreditáciu, alebo zmenu študijných programov v odboroch a stupňoch, v ktorých má UKF oprávnenie uskutočňovať študijné programy a udeľovať jeho absolventom zodpovedajúci akademický titul. Rada kvality má 13 členov a je konštituovaná tak, aby v nej pôsobili okrem rektora a predsedu akademického senátu univerzity zástupcovia fakúlt z radov profesorov a docentov. Zastúpenie majú tiež študenti. Stále komisie pre prírodné vedy, spoločenské vedy a zdravotníctvo, humanitné vedy a pedagogické vedy a učiteľstvo, ktoré Rada kvality UKF zriaďuje, sú tvorené profesormi a docentmi, študentmi a zástupcami externých zainteresovaných strán.
Schválenie predpisu Vedeckou radou odštartovalo na UKF proces zosúlaďovania vnútorného systému kvality UKF so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.
Text: prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. – prorektorka pre vzdelávanie
Ilustračná fotografia v perexe: pixabay.com
 
Uverejnené: 23. marca 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo