L3-banner-media

Nábor študentov do Rady kvality UKF

Rada kvality je výkonným a rozhodovacím orgánom UKF v oblasti kvality vzdelávania a jej rozhodnutia sú záväzné pre všetky súčasti UKF a ich pracoviská. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UKF upravuje spôsob napĺňania poslania UKF v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Jeho úlohou je zabezpečovať kvalitu poskytovania vysokoškolského vzdelávania vrátane prepojenia medzi tvorivou činnosťou a vysokoškolským vzdelávaním. Pod zabezpečovaním kvality sa rozumie sústavné, štruktúrované a procesne zabezpečené zdokonaľovanie a rozvoj kvality vzdelávania v prepojení na vedeckovýskumné, tvorivé a ďalšie činnosti UKF.
Členom Rady kvality sú aj študenti (študent 2. alebo 3. stupňa štúdia, pričom uprednostňovaní budú študenti 2. stupňa štúdia), ktorí budú členmi jednotlivých komisií a predsedníctva Rady kvality. Z tohto dôvodu hľadáme komunikatívnych a iniciatívnych študentov, ktorí majú záujem o kvalitu vysokoškolského vzdelávania.
Rada kvality zriaďuje stále komisie pre tieto skupiny študijných odborov, v ktorých môžete byť členom na základe vášho študijného zamerania:
  1. prírodné vedy,
  2. spoločenské vedy a zdravotníctvo,
  3. humanitné vedy,
  4. pedagogické vedy a učiteľstvo.
Žiadosti posielajte na email 
Uzávierka posielania žiadostí: 18. apríl 2021
Žiadosti bude posudzovať trojčlenná komisia (tvorená nasledovne: členka AS UKF, Mgr. Katarína Dančová, predsedníčka Študentského parlamentu, Bc. Lucia Spodniaková, a predsedníčka Študentskej časti AS UKF, Bc. Katarína Dakóová), ktorá následne návrhy kandidátov odošle Študentskej časti AS UKF, ktorá bude jednotlivých kandidátov schvaľovať.
Žiadosť o členstvo v Rade kvality musí obsahovať:
  • vyplnenú žiadosť,
  • motivačný list (5 – 10 viet, prečo sa študent uchádza o miesto v Rade kvality),
  • výpis známok zo všetkých absolvovaných semestrov v danom stupni štúdia.
Odoslaním žiadosti súhlasíte so spracovaním osobných údajov.
Text: Mgr. Katarína Dančová, Bc. Lucia Spodniaková, Bc. Katarína Dakóová
 
Uverejnené: 31. marca 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo