L3-banner-media

Ustanovujúce zasadnutie Rady kvality UKF

Po schválení Štatútu Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania UKF v Nitre (Rada kvality) a návrhu jej personálneho zloženia Vedeckou radou UKF sa konalo dňa 29. marca 2021 ustanovujúce online zasadnutie tejto hlavnej štruktúry zabezpečovania kvality univerzity. Rektor UKF, a zároveň predseda Rady kvality, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., vymenoval podpredsedu a členov Rady kvality UKF, ako aj členov stálych komisií pre prírodné vedy, spoločenské vedy a zdravotníctvo, humanitné vedy a pedagogické vedy a učiteľstvo. Rada kvality, ktorá predstavuje hlavný výkonný a rozhodovací orgán UKF v oblasti kvality vzdelávania, tak začala svoje pôsobenie a spolu s ňou začal na UKF proces zosúlaďovania vnútorného systému kvality UKF so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.
Na prvom zasadnutí, okrem menovania a predstavenia členov, boli prezentované kompetencie Rady kvality UKF v oblasti inštitucionálnej akreditácie, kompetencie rady vo vzťahu k akreditácii v Slovenskej akreditačnej agentúre a kompetencie v oblasti monitorovania a hodnotenia vnútorného systému kvality a rámcový postup schvaľovania študijných programov. V najbližšom období čaká Radu kvality tvorba harmonogramu činností a schvaľovania zmien v študijných programoch v rámci zosúlaďovania študijných programov so štandardmi SAA pre študijný program a tvorba vnútorných predpisov o procesoch posudzovania a schvaľovania žiadostí o akreditáciu študijných programov. Stále komisie si aktuálne volia svojich predsedov, ktorí sa stanú zároveň členmi Rady kvality UKF.
Všetkým členom Rady kvality UKF v Nitre a interným a externým členom stálych komisií pôsobiacich pri rade prajeme veľa síl v ich zodpovednej práci v prospech kvality vzdelávania na UKF v Nitre.
Text: prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. – prorektorka pre vzdelávanie
 
Uverejnené: 1. apríla 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo