L3-banner-media

Jarná škola teórie vyučovania matematiky

Katedra matematiky FPV Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre spolu s nitrianskou pobočkou Jednoty slovenských matematikov a fyzikov zorganizovala s podporou ERME (European Society for Research in Mathematics Education), ktorá je najvýznamnejšou európskou organizáciou vo výskume v teórii vyučovania matematiky, on-line jarnú školu pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov o kvalitatívnom výskume v teórii vyučovania matematiky s názvom Intensive Training School in Qualitative Research Design and Research Methods in Mathematics Education. Jarná škola sa konala v dňoch 22. – 26. marca 2021 pod vedením doc. PaedDr. Janky Medovej, PhD., a doc. PaedDr. Sone Čeretkovej, PhD., s technickou podporou RNDr. Kitti Pálenikovej, PhD., z Katedry matematiky FPV UKF a o podporu elektronického vzdelávania účastníkov v CMS Moodle sa postaral doc. Mgr. Martin Drlík, PhD., prodekan pre vonkajšie vzťahy a rozvoj FPV UKF.
Na jarnej škole participovalo 60 mladých vedcov z 28 krajín sveta (Cyprus, Česká Republika, Dánsko, Ghana, Grécko, Egypt, Francúzsko, Indonézia, Írsko, Island, Luxembursko, Maďarsko, Macedónsko, Mexiko, Nemecko, Nigéria, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Srbsko, Šanghaj, Španielsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina a Veľká Británia). Ako študentky doktorandského štúdia teórie vyučovania matematiky na UKF sme sa tejto významnej udalosti zúčastnili tiež.
jarna skola matematika
Počas jarnej školy sme sa aktívne zúčastňovali prednášok a workshopov, v rámci ktorých sme viac spoznali teoretické východiská tvorby kvalitatívneho výskumu, oboznámili sa s jeho využitím, ktoré bolo predvedené na rôznych praktických ukážkach. Na jarnú školu prijalo pozvanie osem zahraničných prednášajúcich, traja z Českej republiky a po jednom prednášajúcom z Rakúska, Poľska, Slovinska, Grécka a zo Švédska.
Úvodný workshop, organizovaný doc. PaedDr. Jankou Medovou, PhD., sa niesol v znamení aktívneho vzájomného predstavenia sa účastníkov, vďaka čomu boli prelomené diaľkové neosobné bariéry, spríjemnená atmosféra a všetci účastníci mali možnosť cítiť istý on-line komfort takéhoto stretnutia. RNDr. Libuše Samková, Ph.D., Jihočeská univerzita, České Budějovice, ČR, nás vo svojej prednáške oboznámila s úvodom do kvalitatívnych metód vo výskume v didaktike matematiky, prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc., Univerzita Karlova, Praha, ČR, predstavila teóriu didaktických situácií ako teoretický rámec pre kvalitatívny výskum, Dr. Konstantinos Tatsis, Ioanninská univerzita, Ioanina, Grécko, nás uviedol do interpretačnej analýzy priebehu riešenia matematických problémov v malých skupinách, doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D., Univerzita Karlova, Praha, ČR, zameral svoj workshop na princíp charity pri analýze študentských riešení matematických úloh. Prednáška prof. dr. Tatjany Hodnik, Univerzita v Ľubľane, Slovnisko, sa zaoberala stratégiami riešenia matematických problémov. Na prednášku naviazala Jorryt van Bommel, Ph.D., Karlstadtská univerzita, Karlstadt, Švédsko, s analýzou žiackej dokumentácie týkajúcej sa riešenia úloh deťmi predškolského veku. Univ.-Prof. Zsolt Lavicza, Ph.D., Univerzita Johannesa Keplera, Linz, Rakúsko, spolu so svojimi doktorandmi predstavil rôzne realizované kvalitatívne výskumy. Posledná z prednášajúcich, dr. Bozena Maj-Tatsis, Rzešovská univerzita, Rzešov, Poľsko, ukončila sled prednášok a workshopov témou kvalitatívnych metód v príprave učiteľov matematiky.
Prednášajúci a organizátori workshopov nás postupne vtiahli do prostredia ich vlastných výskumov a výskumov svojich doktorandov a nezištne sa s nami podelili o svoje cenné skúsenosti. On-line forma stretnutia nám tiež umožnila nadviazať nové neformálne kontakty. Dozvedeli sme sa o mnohých plánovaných konferenciách a podujatiach vo výskume v teórii vyučovania matematiky. Všetci zúčastnení si z programu jarnej školy odnášajú množstvo skúseností s kvalitatívnym výskumom, veľa on-line zážitkov, ktoré obohatili a spestrili toto pandemické obdobie, a tiež inšpirovali k vlastnému výskumu a jeho ukotveniu v európskom výskumnom priestore.
Veľká vďaka patrí organizátorkám tejto jarnej školy a tešíme sa na podobné príležitosti, ktoré obohatia odborné a vedecké skúsenosti každého výskumníka a zároveň podporia a inšpirujú k tvorbe publikačných výstupov na medzinárodnej úrovni.
Text a foto: Mgr. Veronika Bočková, Mgr. Katarína Laššová
 
Uverejnené: 6. apríla 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo