L3-banner-media

ŠVOČ 2021 na katedre pedagogiky

Katedra pedagogiky PF UKF každoročne realizuje pre študentov bakalárskych a magisterských študijných programov súťaž v Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Aj tento rok sa napriek pretrvávajúcej pandémii súťaž ŠVOČ uskutočnila (online), a to vo štvrtok 29. apríla 2021. Súťaž bola zároveň súčasťou vedeckej konferencie doktorandov s medzinárodnou účasťou EDUCA XVI.
Hlavným poslaním súťaže ŠVOČ bolo podporiť odborný rast, motiváciu a nadšenie pre vedeckú a edukačnú prácu u študentov bakalárskych a magisterských študijných programov. V tomto roku, ako aj v minulých rokoch, sa nám podarilo tento cieľ naplniť. Viacerí študenti, ktorí sa zúčastňovali súťaže v minulých rokoch, pokračujú v doktorandských študijných programoch.
svoc pedagogika
Podujatia sa online formou zúčastnilo 10 študentov so 7 prácami, ktorí súťažili o popredné umiestnenia. Úroveň ŠVOČ bola garantovaná odbornou komisiou, ktorú tvorili PaedDr. Alexandra Pavličková, PhD., PhDr. Hana Zelená, PhD., PhDr. Dominika Temiaková, PhD., a PaedDr. Tomáš Turzák, PhD.
Študenti sa so svojimi témami umiestnili v nasledovnom poradí:
  • 1. miesto: Bc. Karolína Kudlová s témou Špeciálno-pedagogické poradenstvo pri kyberšikanovaní. Študentka študijného programu špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia – poradenstvo.
  • 2. miesto: Bc. Justin Turzík s témou Koncept aktivity List seniorom. Študent študijného programu andragogika.
  • 3. miesto: Laurencia Bajcurová, Natália Berezná, Silvia Marcinová, Andrea Pintešová s témou Súčasná rodina. Študentky študijného programu predškolská a elementárna pedagogika.
  • Čestné uznanie: Bc. Anna Mária Mesíková s témou Výchova a vzdelávanie dieťaťa s detskou mozgovou obrnou. Študentka študijného programu učiteľstvo pedagogiky a psychológie.
  • Čestné uznanie: Dominika Porubská s témou Ako rozvíjať spoluprácu medzi materskou školou a rodičmi. Študentka študijného programu špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia.
Veríme, že jednotlivé čiastkové výsledky prác študentov sa stanú inšpiratívnym podnetom k ich ďalšej tvorivej činnosti v ich budúcom povolaní, alebo vedecko-pedagogickom smerovaní doktoranda.
Text a foto: PaedDr. Tomáš Turzák, PhD., PF – Katedra pedagogiky
 
Uverejnené: 3. mája 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo