L3-banner-media

EDUCA XVI: Edukácia kľúčom k úspechu

Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bola usporiadateľom XVI. vedeckej konferencie doktorandov s medzinárodnou účasťou EDUCA XVI: Edukácia kľúčom k úspechu, ktorá sa uskutočnila online 29. apríla 2021 prostredníctvom univerzitného videokonferenčného systému. V aktuálnej situácii sa podarilo vytvoriť priestor pre diskusiu o súčasných trendoch a problematike výchovy a vzdelávania v kontexte teórie, praxe a výskumu.
V nadväznosti na tradíciu prevzal záštitu nad konferenciou dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. Z pozície školiteľov doktorandov Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre podporili uskutočnenie vedeckej konferencie a priebeh rokovaní v sekciách vedeckí garanti konferencie.
Súčasťou programu vedeckej konferencie bolo plenárne vystúpenie Dr. h. c. prof. PhDr. Beaty Kosovej, CSc., z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Plenárne vystúpenie s názvom Medzinárodné trendy v doktorandskom štúdiu zahŕňalo aktuálne teoretické a výskumné zistenia, ktoré boli zaujímavé a prínosné pre účastníkov konferencie.
educa
Dominantnou časťou programu bolo rokovanie prihlásených účastníkov v tematicky zostavených sekciách. V priebehu vedeckej konferencie sa uskutočnilo rokovanie v štyroch sekciách, ktoré boli odborne vedené vedeckými garantmi konferencie a každá sekcia obsahovala sedem aktívnych výstupov študentov. Program konferencie ponúkal široké spektrum tém, ktoré predstavili doktorandi slovenských aj českých univerzít. Zúčastnilo sa jej dvadsaťdva doktorandov zo Slovenskej republiky a šesť doktorandov z Českej republiky. Aktívne výstupy študentov boli zamerané na didaktické aspekty edukácie, výchovu a vzdelávanie detí predškolského a mladšieho školského veku, dospelých a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Priebeh rokovaní bol technicky aj obsahovo úspešný, obohatený diskusiou a aktívnymi výstupmi doktorandov, ktorí predstavili vlastnú problematiku vedeckovýskumného záujmu počas doktorandského štúdia.
Realizácia XVI. vedeckej konferencie doktorandov s medzinárodnou účasťou EDUCA XVI: Edukácia kľúčom k úspechu priniesla množstvo podnetov k rozvoju začínajúceho výskumníka – študenta doktorandského štúdia.
Text: Mgr. Radka Teleková – koordinátorka organizačného výboru konferencie, interná doktorandka KPG PF UKF
Ilustračná fotografia: pixabay.com
 
 
Uverejnené: 3. mája 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo