L3-banner-media

Memorandum o spolupráci s indickou univerzitou

Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty patrí medzi pracoviská, ktoré významným spôsobom rozvíjajú medzinárodnú spoluprácu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Na základe medzinárodných aktivít doc. PhDr. Márie Hrickovej, PhD., ktorá pôsobí na tejto katedre, bolo podpísané Memorandum o medzinárodnej spolupráci (Memorandum of Understanding) medzi UKF v Nitre a Saurashtra University, Rajkot, India.
Memorandum bolo na rektorátnej úrovni oboch inštitúcií podpísané 6. mája 2021. Podpísanie Memoranda sa zrealizovalo na virtuálnom stretnutí predstaviteľov oboch univerzít. Za Univerzitu Konštantína Filozofa Memorandum podpísal rektor univerzity prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. Signatárom za Saurashtra University, Rajkot, India bol vicekancelár univerzity, Dr. Nitin Pethani. Stretnutia, ktoré prebehlo vo veľmi priateľskej a otvorenej atmosfére, sa zúčastnila i prorektorka UKF pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD., a predstavitelia vedenia indickej univerzity Dr. Vijay Deshani a Dr. Jatin Soni. Ďalšími prítomnými boli Dr. Sanjay Mukherjee, prof. Kamal Mehta, prof. R. B. Zala a doc. Mária Hricková, PhD.
memorandum India  memorandum India podpis
Podpísané Memorandum je dokumentom, ktorý konkretizuje budúcu spoluprácu medzi Saurashtra University a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, vrátane organizácie online prednášok, webinárov, spoločných publikácií a príprav online kurzov pre študentov oboch inštitúcií. Aktivity budú primárne vychádzať zo spolupráce medzi Katedrou anglistiky a komparatívnych literárnych štúdií indickej univerzity a Katedrou anglistiky a amerikanistiky FF UKF a spoluprácu budú garantovať dr. Sanjay Mukherjee a doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.
Napriek tomu, že podpísané Memorandum špecifikuje realizáciu spoločných aktivít medzi uvedenými katedrami, predstavitelia oboch univerzít prejavili záujem o rozšírenie spolupráce aj o ďalšie katedry oboch univerzít.
Pani docentke i ďalším kolegom riešiteľskému kolektívu Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty prajeme veľa úspechov v rozvíjaní medzinárodnej spolupráce UKF so Saurashtra University, Rajkot, India.
memorandum India online  memorandum India2
Text a foto: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF v Nitre
 
Uverejnené: 7. mája 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color