L3-banner-media

Rektor vymenoval nových docentov a docentky

Rektor UKF, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., vymenoval 5 nových docentov, ktorí uskutočnili habilitačné prednášky a obhájili habilitačné práce pred Vedeckými radami Fakulty prírodných vied a Filozofickej fakulty. Odovzdanie dekrétov o udelení vedecko-pedagogického titulu docent sa uskutočnilo 9. júna 2021 za účasti prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD., dekana Fakulty prírodných vied, doc. PhDr. Jarmily Maximovej, PhD., dekanky Filozofickej fakulty, prof. RNDr. Márie Bauerovej, PhD., prorektorky pre vedeckovýskumnú činnosť a doc. PaedDr. Miroslava Tvrdoňa, PhD., prorektora pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci, ktorý bol moderátorom slávnostného aktu.
new doc jun21
Za docentov boli menovaní:
  • RNDr. Michal Baláž, PhD., Katedra biológie a ekológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ochrana a využívanie krajiny
  • RNDr. Patrik Mészáros, PhD., Katedra botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania biológia
  • Mgr. Katarína Gabašová, PhD., Katedra kulturológie FF UKF v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania kulturológia
  • PaedDr. Oľga Wrede, PhD., Katedra germanistiky FF UKF v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania prekladateľstvo a tlmočníctvo
  • PhDr. Jitka Rožňová, PhD., Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania masmediálne štúdiá.
Novým docentom úprimne gratulujeme a želáme ďalšie úspechy vo vedeckej i pedagogickej práci.
Text: Ing. Gabriela Sarovová, R – Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť
Foto: Bc. Ľubo Balko, R – Odelenie médií
 
Uverejnené: 11. júna 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo