L3-banner-media

Ocenenie práce našich absolventov

Absolventi Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre, PaedDr. Daša Hauptvogelová a RNDr. Milan Krajčík (absolventi magisterského štúdia učiteľstva akademických predmetov i rigoróznych skúšok na Katedre geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre z rokov 2021 a z roku 2015), v spoluautorstve s RNDr. Hildou Kramárekovou, PhD., získali významné ocenenie. Publikácia týchto autorov s názvom Kraj okolo Duchonky – môj malý svet v rámci súťaže Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2020 získala 3. miesto v kategórii Knihy o kraji.
Kraj okolo Duchonky diplom
Autori vytvorili originálnu učebnicu regionálnej geografie pre základné školy Miestnej akčnej skupiny Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu (MAS SOTDUM) a mesta Topoľčany, určenú pre vyučovanie geografie miestnej krajiny, resp. pre regionálnu výchovu, ktorá nájde svoje uplatnenie aj na školách stredných. Profesionálne na vysokej úrovni spracované dielo predstavuje prírodu, históriu, obyvateľstvo, sídla, hospodárstvo, životné prostredie a regionálny rozvoj obcí i mesta. Pozornosť je venovaná aj krátkemu príbehu geografie a uplatneniu geografov v praxi. Netradičnou súčasťou učebnice je prehľad lokálnych informačných zdrojov a tipy na spoznávanie územia aktívnym spôsobom. Učebnica, na vzniku ktorej sa významnou mierou podieľalo aj miestne spoločenstvo obcí MAS SOTDUM, umožňuje plynulé prepájanie rôznych aktivít nielen na hodinách geografie, ale aj na hodinách vlastivedy, s využitím prierezových tém a medzipredmetových vzťahov.
Kraj okolo Duchonky
Úspechom bolo aj získanie odporúčacej doložky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v roku 2019 a zaradenie učebnice do národného registra didaktických prostriedkov.
Na úspechy svojich absolventov je patrične hrdá aj katedra, ktorá všetkých svojich študentov aj na takúto profesionálnu i životnú skúsenosť pripravuje, v tomto prípade ťažiskovo v rámci predmetov mikrogeografia a didaktika geografie.
Text: RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. – Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV
 
Uverejnené: 14. júla 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo