L3-banner-media

Tretie miesto na medzinárodnej ŠVOUČ

Hosťujúcou inštitúciou 35. ročníka medzinárodného kola Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti v sekcii humanitných vied bola Univerzita v Miškolci (Miskolci Egyetem). Študentská vedecká konferencia sa uskutočnila vzhľadom na pandemickú situáciu v online forme. Na tomto významnom vedeckom podujatí sa zúčastnili aj dve študentky Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, menovite Bc. Csilla Csobády a Judit Pokstaller, ktoré si svoju účasť na medzinárodnú konferenciu vybojovali na XV. ročníku celonárodného kola Študentskej vedeckej konferencii určenej pre maďarských vysokoškolských študentov na Slovensku.
Judit Pokstaller, študentka 3. ročníka študijného programu maďarsko-slovenský bilingválny mediátor vo svojej práci s názvom Propriálno-semiotický obraz Šamorína predstavila vizuálne používanie jazyka v meste. Podrobne analyzovala antroponymicko-semiotický, toponymicko-semiotický a chrématonymicko-semiotický obraz skúmanej obce. Výskum atitúdy realizovala pomocou dotazníkovej metódy, prostredníctvom ktorej predstavila postoje informátorov k jazykovej krajine mesta. Školiteľom vedeckej práce bol Mgr. Ladislav Angyal, PhD., odborný asistent Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre.
Bc. Csilla Csobády, študentka 1. ročníka magisterského štúdia učiteľskej aprobácie maďarský jazyk a literatúra – biológia sa vo svojej práci s názvom Výskum toponým obce Silická Jablonica zaoberala historickými a súčasnými toponymami obce. Toponymický materiál analyzovala z funkcionálno-sémantického a lexikálno-morfologického hľadiska. Porovnala v bilingválnej obci používané maďarsko-slovenské toponymické páry. Pomocou dotazníkovej metódy a rozhovorov s respondentmi uskutočnila socioonomastický výskum, v ktorom skúmala znalosť a používanie toponým, mentálne mapovanie zemepisných názvov medzi obyvateľmi obce. Školiteľom študentskej vedeckej práce bol doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD., riaditeľ Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre.
image 50409217
Bc. Csilla Csobády sa na základe rozhodnutia odbornej poroty na 35. ročníku medzinárodného kola Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti v Sekcii humanitných vied v oblasti Dejiny jazykovedy a onomastika umiestnila na 3. mieste. K významnému medzinárodnému úspechu jej srdečne gratulujeme!
Text: Mgr. Ladislav Angyal, PhD., FSŠ – Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy
Foto: archív Csilla Csobády
 
Uverejnené: 14. septembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo