L3-banner-media

Excelentný projekt Pedagogickej fakulty UKF

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhodnotila projekt Pedagogickej fakulty APVV-15-0368 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v centre praktickej prípravy ako jeden z najúspešnejších ukončených projektov zo všeobecnej výzvy VV 2015 vo všetkých odvetviach slovenskej vedy a techniky. V najbližšom období bude APVV informovať širšiu verejnosť o výsledkoch riešenia excelentných projektov, ktoré boli dosiahnuté s finančnou podporou agentúry.
54-členný tím riešiteľov bol zastúpený prioritne odborovými didaktikmi Pedagogickej fakulty, Fakulty prírodných vied a Filozofickej fakulty našej univerzity a doplnený pedagógmi, psychológmi a doktorandami. Predmetom výskumu boli vyučovacie stratégie uplatňujúce kognitívne orientovaný prístup pre rozvoj kritického a tvorivého myslenia žiakov v konkrétnych odborových didaktikách. Cieľom bolo identifikovať vyučovacie stratégie a implementovať ich v pregraduálnej praktickej príprave učiteľov sekundárneho vzdelávania prostredníctvom reflektovanej, štruktúrovanej, stupňovitej učiteľskej praxe, koordinovanej odborovými didaktikmi prostredníctvom centra praktickej prípravy.
prax v centre odborovej didaktiky BUM  prax v centre odborovej didaktiky konferencia BUM
Konferencia BUM - Budem učiť moderne, organizovaná pre odborových didaktikov, študentov a učiteľov v roku 2018 a BUM - Budem učiť moderne II - Takto učím ja v roku 2019, ktorej súčasťou boli worshopy o inovatívnych spôsoboch výučby pre študentov vedené učiteľmi z praxe navrhnutými na cenu Učiteľ Slovenska. Foto: Lubo Balko
Dosiahnuté výsledky majú priamy presah do oblasti psychodidaktiky a kognitívnej edukácie a do oblasti konkrétnych odborových didaktík, sú podkladom vymedzenia psychodidaktickej kompetencie učiteľa, majú metodický prínos, pretože prinášajú priame návody uplatnenia vyučovacích stratégií orientovaných na rozvoj kognitívnych funkcií a kritického myslenia využiteľných v edukačných situáciách v sekundárnom vzdelávaní. Výsledky majú zároveň priamy vplyv na kvalitu pregraduálnej profesijnej prípravy, pretože vymedzujú štandard praktickej prípravy vyplývajúci z výskumu stratégií rozvíjania kritického myslenia.
Riešenie projektu prinieslo celkovo 460 vedeckých a odborných výstupov a ohlasov. Z toho 60 databázovaných vedeckých štúdií, 17 vedeckých monografií a zborníkov z organizovaných medzinárodných konferencií a 13 vysokoškolských učebníc. Celkovo bolo zorganizovaných 12 konferencií a usporiadané 4 výstavy. Riešiteľský kolektív zorganizoval viac ako 60 vzdelávacích aktivít, ktorých sa zúčastnilo 2158 účastníkov. V období riešenia bolo vedených 228 diplomových prác súvisiacich s problematikou a 23 dizertačných prác.
odborova didaktika publikacie
Výber z publikácií vydaných kolektívom riešiteľov
Výsledky projektu boli úspešne overené a aplikované do vysokoškolskej prípravy učiteľov sekundárneho stupňa vzdelávania. Štandard praktickej prípravy je súčasťou študijných plánov učiteľských študijných programov a umožňuje zároveň monitorovať kvalitu prípravy budúcich pedagogických zamestnancov. Vytvorený štandard praktickej prípravy prispel k rozšíreniu obsahového zamerania pedagogickej praxe a navýšil rozsah praxe z 240 na 480 hodín v podmienkach škôl a školských zariadení a významne prehĺbil spoluprácu vysokoškolského priestoru prípravy učiteľov s regionálnymi školami.
Nový model praktickej prípravy bol následne uplatnený v návrhu nového ESF projektu v rámci OP Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie s názvom Skvalitňovanie praktickej prípravy budúcich pedagogických zamestnancov na UKF v Nitre, ktorý umožnil získať finančné zdroje na zabezpečenie nového modelu praxe študentov UKF. Praktická príprava budúcich učiteľov tak dosiahla európsky štandard praktickej prípravy budúcich pedagogických zamestnancov.
prax v centre odborovej didaktiky projekt logo
Vizitka projektu
Číslo projektu: APVV-15-0368
Názov projektu: Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v centre praktickej prípravy
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
Riešiteľská organizácia: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Termín riešenia: 1. júla 2016 – 30. novembra 2020
Finančné prostriedky z APVV: 171 263.00 Eur
odborova didaktika vystava Diplom  odborova didaktika vystava Diplom2
Výstava Diplom 2018, prezentujúca práce študentov učiteľstva výtvarného umenia, ktorí boli súčasťou overovania aplikácie stratégií na rozvoj kritického a tvorivého myslenia v praxi. Foto: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.
 
Text: prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. – prorektorka UKF pre vzdelávanie
 
Uverejnené: 13. septembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo