L3-banner-media

Učiteľom bližšie predstavili lesnú pedagogiku

Riešenie výskumnej úlohy APVV 18-0484 Lesná pedagogika a výchova k trvalo udržateľnému rozvoju v predprimárnej a primárnej edukácii, ktorej riešiteľský tím je z Katedry pedagogiky PF UKF pod vedením doc. PaedDr. Dany Kollárovej, PhD., umožnilo uskutočniť učiteľkám materských škôl z celého Slovenska ďalší vedecko-odborný seminár. Podujatie sa konalo v dňoch 9. – 10. septembra 2021 v Betliari v NP Slovenský kras, záštitu nad ním prevzal dekan PF UKF v Nitre, doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD., a vzniklo vďaka spolupráci riešiteľského tímu Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, organizácie SV OMEP a tiež Národného lesníckeho centra vo Zvolene (NLC), ktoré je zároveň partnerom pri riešení tejto výskumnej úlohy.
Program prvého dňa cielil na prepojenie teoreticko-praktických poznatkov v oblasti lesnej pedagogiky a na stratégie vo výchove k trvalo udržateľnému spôsobu života. Výstupy boli zamerané na tému Ako prezentovať v školách témy o lesníctve, poľovníctve a ochrane prírody, ktoré rozdeľujú verejnú mienku (Ing. Marcel Lehocký, PhD.), predstavené bolo inovatívneho vzdelávania, ktorého garantom je NLC vo Zvolene a PF UKF v Nitre Učenie o lese – environmentálne vzdelávanie na príklade lesa (Ing. Dana Chlpošová, PhD.). Účastníci sa dozvedeli, aké sú Skúsenosti s lesnou pedagogikou v materských a základných školách v okrese Rožňava (Ing. Jana Lehocká) a ako je možné realizovať prostredníctvom filozofických príbehov s prírodným motívom Rozvoj kvalít osobnosti dieťaťa prostredníctvom programu Filozofia pre deti (doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. a PaedDr. Simona Borisová, PhD.), nakoniec boli prezentované aj Čiastkové výstupy z riešenia výskumnej úlohy APVV Lesná pedagogika a výchova k trvalo udržateľnému rozvoju v predprimárnej a primárnej edukácii (doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.).
KP seminar Betliar
Počas druhého dňa malo možnosť 60 učiteliek materských škôl spoznávať uplatnenie prírodných aj regionálnych prvkov prostredníctvom podnetných aktivít s lesnými pedagógmi priamo v teréne NP. V úvode dňa im bol predstavený program múzejnej pedagogiky Život detí v kaštieli, a to priamo v priestore Kaštieľa Betliar. V jeho parku nasledovalo sprevádzanie lesným pedagógom a poľovníkom, ktorý predstavil osobitosti prírodného parku a každoročnú aktivitu Poľovnícke dni v Betliari. Potom sa už účastníkom v dvoch skupinách venovali lesní pedagógovia z NLC (pod vedením Ing. Veroniky Jaloviarovej), ktorí s učiteľmi uskutočnili workshopy zamerané na metodiku lesnej pedagogiky, tentokrát s témami – 150 rokov lesníctva na Slovensku a druhý bol Využívanie učebných pomôcok v programoch lesnej pedagogiky.
KP Betliar seminar
Popoludní už účastníkov čakal presun do Dobšinej a Revúcej. Zastávka bola v žrebčíne, kde mali učiteľky možnosť pozorovať a vypočuť si zaujímavosti o chove jedinečného koňa s lesníckou tradíciou Norik, ktorý bol určený na ťahanie dreva a ťažkých nákladov. Následne sme mali možnosť byť prvými účastníkmi novootvoreného Náučného chodníka malých netopierov v Rákoši (Revúca). Sprevádzal nás ním sám autor – Július Pavelko (OZ Rákošská cächa) spolu s Mgr. Annou Sliackou, PhD. (koordinátorka LP na Slovensku). Sprevádzali a zároveň nás učili, ako postupovať, aké aktivity a informácie možno poskytnúť deťom na jednotlivých 14 stanovištiach.
Podobne ako minuloročný seminár, ktorý sme organizovali v NP Poloniny, aj tohtoročný mal priaznivé ohlasy od pani učiteliek a pre nás je to impulz pre ďalšie spoločné aktivity s materskými a základnými školami. Učitelia prejavili záujem o spoluprácu s lesnými pedagógmi. Na Slovensku ich máme v súčasnosti viac než 300 a na ich vzdelávaní sa podieľa aj PF UKF. Učitelia v praxi vidia, že lesná pedagogika má svoje opodstatnenie už v predškolskom veku a v rodinnej výchove, preto sú ochotní si osvojovať nové poznatky o lesnom prostredí, lesníctve, o lesnom hospodárstve a zážitkovým spôsobom u detí rozvíjať povedomie o dôležitosti života človeka v harmónii s prírodou tak, aby sa zachovali priaznivé podmienky aj pre budúce generácie.
KP seminar Betliar 2
Text a foto: doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD., PaedDr. Simona Borisová, PhD., PF – Katedra pedagogiky
 
Uverejnené: 16. septembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo