L3-banner-media

FITPED uľahčí výučbu programovania

V septembri 2021 bol na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre ukončený medzinárodný projekt FITPED (Work-based Learning in Future IT Professionals Education), na ktorom participujú univerzity a firmy zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Holandska a Španielska. Projekt získal podporu 250 000 eur z programu Erasmus+ v rámci Kľúčovej akcie 2 Strategické partnerstvá, ktorá poskytuje organizáciám možnosti spolupráce s kolegami z Európy.
„Pracovný trh na celom svete hlási nedostatok programátorov a špecialistov schopných pracovať v tejto oblasti, preto bolo cieľom projektu pripraviť vzdelávacie materiály pre zvládnutie programovania v najrozšírenejších programovacích jazykoch súčasnosti a overiť funkčnosť nového prístupu založeného na vzdelávaní po malých krokoch v kombinácii s praktickými aktivitami,“ zdôvodňuje zmysel projektu hlavný koordinátor na Slovensku Martin Drlík z UKF v Nitre.
Počas troch rokov partneri vyvíjali a testovali unikátny systém PRISCILLA podporujúci výučbu úvodných kurzov programovacích jazykov s využitím najmodernejších prístupov: mikrolearningu a automatického vyhodnocovania zadaní. Úvodné kurzy poskytujú študentom znalosti a zručnosti, ktoré budú ďalej rozvíjať pri realizácii rozsiahlejších projektov pri štúdiu dátovej analýzy, informačných systémov, webových a mobilných technológií a pri práci v tímoch.
„Naším cieľom je poskytnúť študentom univerzít čo naviac možností, pomocou ktorých môžu zvládnuť základy programovania. Programovanie je totiž jedným z predmetov, ktorých nezvládnutie je dôvodom predčasného ukončenia univerzitného štúdia. Spracovanie do podoby akceptovateľnej generáciou Z patrilo medzi veľké výzvy, ktoré sa nám, veríme, podarilo úspešne zvládnuť,“ vysvetľuje doc. Drlík.
IT FITPED
„V rámci projektu sme organizovali aj aktivity zamerané na rozvoj programátorských zručností už u stredoškolákov. V rámci súťaže IT v Nitre sme študentom aj ich učiteľom ukázali, ako môže vyzerať moderná výučba programovania. Od tohto školského roka môžu niektoré kurzy (najmä Python) využívať aj stredné školy,“ uvádza Dr. Ľubomír Benko, jeden z organizátorov podujatia.
Projekt realizovaný v rokoch 2018 – 2021 je unikátny myšlienkou i rozsahom: boli vytvorené komplexné kurzy pre osem programovacích jazykov, ktoré sú preložené do piatich európskych jazykov a v rámci pilotnej prevádzky s nimi pracovali študenti na piatich univerzitách. Takisto bola vytvorená sada vzdelávacích kurzov zameraná na tvorbu aplikácií vo vývojových prostrediach a frameworkoch založených na týchto programovacích jazykoch.
Text: RNDr. Ján Skalka, PhD., FPV – Katedra informatiky
 
Uverejnené: 20. septembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo