L3-banner-media

Zastúpenie UKF na danteologickej konferencii

Bolonská univerzita v spolupráci s komúnou Ravenna a pod záštitou viacerých vedeckých, literárnych či jazykovedných spoločností venujúcich sa výskumu a divulgácii povedomia o dielach a odkaze jedného z najvýznamnejších talianskych autorov, otca taliančiny, Danteho Alighieriho (1265 – 1321) organizovala v dňoch 15. – 18. septembra 2021 medzinárodnú danteologickú konferenciu. Hosťujúcim mestom sa stala tradične Ravenna, v ktorej je Dante pochovaný. Cieľom konferencie je každé dva roky spojiť danteológov z celého sveta a dať im možnosť predstaviť výsledky vlastného bádania. Tento ročník bol v očiach Talianov, danteológov, ale nielen ich, obzvlášť výnimočný, pretože naň pripadá zároveň aj 700. výročie Danteho úmrtia a celý rok sa nesie v znamení mnohých akcií a udalostí, ktoré sú venované „najväčšiemu básnikovi“.
Dante konferencia  Dante konferencia2
Keďže aj rok 2021 je poznačený komplikovanou epidemiologickou situáciou a konferencia bola pôvodne plánovaná už na máj, napokon sa podarilo ju uskutočniť v zmiešanej forme – prezenčne a zároveň online. Okrem diskusných stolov či plenárnych prednášok významných svetových danteológov, napr. Teodolindy Baroliniovej (Columbia University, USA), sa v priebehu dvoch dní konali rozmanité paralelné prednášky v rámci 10 tematických sekcií a cca 6 – 7 podsekcií, na ktorých bolo možné vypočuť si príspevky takmer 300 účastníkov prevažne z talianskych, britských a amerických univerzít. Množstvo aktívnych a pasívnych účastníkov potvrdilo stále pretrvávajúci záujem o autorov staršej talianskej literatúry, ktorí majú svoje miesto v reflexii aj v inonárodných kultúrach.
Alma Dante 2021 
Našu univerzitu na podujatí reprezentovala Mgr. Monika Šavelová, PhD., z Katedry romanistiky FF, ktorá ako jediná účastníčka zo Slovenska v príspevku La fortuna di Dante in Slovacchia (O Danteho úspechu na Slovensku) predstavila rôzne preklady Danteho diel do slovenčiny, pričom akcentovala predovšetkým úlohu prekladateľa, ktorého osobnosť, intencia, výskum, poetické schopnosti, ale nemenej aj politická dobová situácia významne vplývajú na výslednú formu textu, a zároveň poukázala na trend návratu k dielam staršej literatúry na Slovensku, o čom svedčí aj podpora napr. zo strany Fondu na podporu umenia, vďaka ktorému vychádzajú a sú plánované preklady talianskych autorov, akými sú Dante Alighieri či Francesco Petrarca. Máme na mysli tzv. fenomén viacnásobného prekladu, teda nový preklad textov, ktoré u nás už boli preložené (napr. Koprdov nový preklad Raja alebo Petrarkových „sonetov pre Lauru“), ale aj preklad u nás doposiaľ neznámych diel (napr. Danteho Hostiny).
Vďaka podnetnej diskusii a mnohým zaujímavým prednáškam tak vznikol priestor konfrontovať výsledky vlastného výskumu s európskymi i svetovými odborníkmi v danej problematike a nadviazať viaceré cenné kontakty.
Text a foto: Monika Šavelová, FF – Katedra romanistiky
 
Uverejnené: 21. septembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo