L3-banner-media

O menšinách v Poľsku aj o folklóre gulagu

Na pôde Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa 7. októbra 2021 uskutočnili dve prednášky dr. Rostysława Kramara z Varšavskej univerzity, ktorý v Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre absolvoval pobyt v rámci programu Erasmus+. Prvá z prednášok bola na tému Národnostné a etnické menšiny v Poľsku: asimilácia alebo integrácia?, druhá niesla názov Folklór gulagu ako kultúrny fenomén. Prednášky určené pre poslucháčov univerzity i pre širšiu verejnosť sa pre protipandemické opatrenia realizovali kombinovanou formou.
Kramar 1
V prvej prednáške dr. Kramar predstavil súčasné Poľsko ako mnohonárodnostný štát, pričom dôvody tohto stavu treba bezpochyby hľadať už v minulosti. Zdôraznil, že vnímanie Poľska ako monoetnického a monokonfesionálneho štátu – hoci sa tento názor z času na čas zvykne objavovať – je nesprávne. Práve rozmanitosť obyvateľstva, v súčasnosti silnejúca migračná kríza a s tým súvisiace problémy sú dôvodmi neustálej vedeckej i právnej reflexie. Prednášajúci načrtol status etnických a národnostných menšín, ako je zakotvený v súčasných poľských právnych predpisoch, poukázal na striktné rozlišovanie medzi nimi v poľskej legislatíve a zároveň priblížil aktuálne chápanie termínov asimilácia a integrácia. Po vytvorení tejto teoretickej bázy sa dr. Kramar sústredil na predstavenie najpočetnejších národnostných menšín žijúcich v súčasnom Poľsku, a to Nemcov, Ukrajincov, Bielorusov, Rómov, Rusov, Lemkov (Rusínov), Litovcov, Židov a nakoniec Slovákov. Priblížil historické okolnosti ich príchodu na územie Poľska, predstavil miesta ich pobytu na mape, ako aj súčasné aktivity v spoločenskej, kultúrnej či školskej oblasti, pričom výberovo spomenul aj výraznejšie osobnosti z radov národnostných menšín. Nevyhol sa ani bolestivej téme úplnej asimilácie národnostných menšín v Poľsku, ktorej razil cestu niekdajší komunistický režim, no v závere prednášky konštatoval nastávajúcu renesanciu jestvovania týchto menšín v súčasnom Poľsku.
Kramar 2
Kultúrne aktivity obyvateľov niekdajších sovietskych pracovných trestaneckých táborov priblížil dr. Kramar vo svojej druhej prednáške. Spomenul, že hoci gulag ako výtvor totalitnej ideológie predstavoval miesto, kde sa popierala ľudská dôstojnosť a odopierala sloboda, predsa len nedokázal úplne vymazať z obyvateľov zmyslel pre krásno a tendenciu tento zmyslel manifestovať i navonok. Toto tvrdenie sa stáva ešte vypuklejším, keď si človek uvedomí, že mnohí obyvatelia gulagu boli pred svojím odsúdením predstaviteľmi kultúrneho a literárneho života. V prednáške sa sústredil predovšetkým na literárne aktivity. Predstavil genézu folklóru gulagu, druhovú, žánrovú, tematickú špecifikáciu tvorby a spomenul významných autorov a ich diela. Celú prednášku obohatil o citácie niektorých pasáží predstavovaných diel i o filmové ukážky zachytávajúce život v táboroch. V závere pozval takmer dvadsať prítomných poslucháčov, ako aj asi tri desiatky tých, ktorí boli pripojení online, hľadať paralely s kultúrnymi prejavmi odsúdencov aj v slovenskej literatúre.
Text: Mgr. Michal Krauter – interný doktorand Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ
Foto: PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková, PhD. – odborná asistentka Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ
 
Uverejnené: 12. októbra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo