L3-banner-media

Medzináboženský dialóg a jeho vplyv

Dňa 13. októbra 2021 sa v online priestore konala medzinárodná vedecká konferencia na tému Medzináboženský dialóg a jeho vplyv na spoločnosť, politiku, biznis a kultúru. Podujatie organizovala Fakulta humanitných a sociálnych vied Západoukrajinskej národnej univerzity v Ternopile v spolupráci s Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny a viacerými akademickými alebo občianskymi inštitúciami. Po privítaní a úvodných pozdravoch odzneli podnetné prednášky odborníkov na medzináboženský dialóg – sociológov, politológov, kulturológov, filozofov a teológov z Ukrajiny, Poľska a Slovenska.
Prednášajúci z rôznych akademických prostredí sa zamýšľali nad rôznymi formami medzináboženského dialógu a jeho mnohorakému vplyvu na život jednotlivca i spoločnosti. Účastníci konferencie konkrétne hovorili a diskutovali o edukačných aspektoch medzináboženského dialógu, medzináboženských rozdieloch v procese komunikácie, dialógu a solidarite v náboženskom kontexte, medzináboženskom dialógu podľa Jána Pavla II., východných kultúrach a náboženstvách, vzťahu medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou na Ukrajine, vzťahu medzi náboženskou etikou a podnikaním, sociálnych aspektoch činnosti náboženských organizácií a pod.
Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre na predmetnej vedeckej konferencii zastupoval doc. Ondrej Štefaňak z Katedry sociológie FF, ktorý rozprával na tému Náboženstvo a politika uprostred životných hodnôt Slovákov. Na základe reprezentatívneho sociologického výskumu z roku 2019 potvrdil, že v hierarchii životných hodnôt slovenskej populácie sa náboženstvo a najmä politika nachádzajú pomerne nízko (každopádne ďaleko za rodinou, priateľmi, voľným časom alebo prácou).
Zistené empirické dáta v prípade náboženstva, ktoré bolo veľmi alebo skôr dôležité pre 42,3 % Slovákov, sú istým signálom pre náboženských vodcov na Slovensku. Hoci Slováci ešte v značnej miere deklarujú náboženskú vieru, resp. identifikujú sa s konkrétnymi náboženskými organizáciami, v hierarchii hodnôt každodenného života náboženstvo predčí mnoho iných životných hodnôt. Zistené empirické dáta v prípade politiky, ktorá bola veľmi alebo skôr dôležitá len pre 28,4 % Slovákov, sú v tomto zmysle vážnym signálom pre politických vodcov na Slovensku. Mali by sa viac snažiť o to, aby politické záležitosti boli považované za „rei publicae”, dôležité pre všetkých členov spoločnosti. Vystúpenie doc. Štefaňaka bolo podporené grantovým projektom Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí (APVV-16-0116).
Text: doc. Ondrej Štefaňak, FF – Katedra sociológie
Foto: Západoukrajinská univerzita v Ternopile
 
Uverejnené: 14. októbra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo