L3-banner-media

Po prvýkrát zasadla Komisia pre inovácie a rozvoj UKF v Nitre

V stredu 18. marca 2015 po prvýkrát zasadla Komisia pre inovácie a rozvoj UKF v Nitre, ktorá je riadená prorektorom pre rozvoj a informatizáciu doc. Mgr. Ivanom Balážom, PhD., a je poradným orgánom rektora. Jej cieľom je prijímať, spracovávať, distribuovať a predkladať podnety týkajúce sa rozvoja a stratégie univerzity, rektorovi univerzity napomáhať pri ich riešení a predkladať rozvojové, investičné zámery a dostupné technológie použiteľné na univerzite za predpokladu dlhodobej udržateľnosti. 
S Komisiou pre inovácie a rozvoj bude úzko spolupracovať Mediálna rada UKF v Nitre. Bude ju tvoriť pracovná skupina, ktorá bude zabezpečovať efektívnejšiu komunikáciu medzi jednotlivými fakultami univerzity a prostredníctvom svojich členov manažovať racionálnu propagáciu všetkých vedecko-výskumných, vzdelávacích, popularizačných, umeleckých a športových činností a aktivít realizovaných na univerzite, prípadne mimo univerzitného prostredia pracovníkmi a študentmi univerzity. Členovia budú do Mediálnej rady menovaní z jednotlivých univerzitných pracovísk podľa aktuálne riešenej problematiky a takisto na základe odporučenia členov Komisie pre inovácie a rozvoj UKF v Nitre. Mediálna rada podlieha Oddeleniu médií.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo