L3-banner-media

Týždeň vedy a techniky na UKF je tu

UKF v Nitre sa zapojí aj tento rok do Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. – 14. novembra 2021. Každoročne ho organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.
Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.
Tohtoročný – 18. ročník je bohužiaľ opäť poznamenaný epidemiologickou situáciou na Slovensku a v Nitrianskom kraji. Z uvedeného dôvodu sa vedecké podujatia organizované pracoviskami univerzity presúvajú prevažne do online priestoru a exteriéru. Zamestnanci a študenti UKF v Nitre v tomto roku pripravili 32 vedeckých podujatí. Záujemcovia z radov odbornej a laickej verejnosti sa môžu aj virtuálnym spôsobom zúčastniť na zaujímavých odborných prednáškach, seminároch, besedách, workshopoch, súťažiach a výstavách, majú možnosť nahliadnuť do laboratórií. Našou významnou cieľovou skupinou sú najmä mladí ľudia – študenti – ako potenciálni uchádzači o štúdium a vedeckú prácu na UKF.
Srdečne všetkých záujemcov na podujatia pozývame.
Text: prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť
 
Aktualizované: 5. novembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo