L3-banner-media

Spolupráca s Finančnou univerzitou v Moskve

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Finančná univerzita pri vláde Ruskej federácie úspešne ukončili prácu na spoločnom študentskom vedeckom projekte Akademické prostredie v podmienkach globálnej digitalizácie (dôkazy zo Slovenska a Ruska) pod vedením prorektorky pre medzinárodné vzťahy, Dr. Martiny Pavlíkovej, v úzkej spolupráci s prof. RNDr. Dašou Munkovou, PhD. (Katedra translatológie FF) a prof. PaedDr. Alenou Haškovou, CSc. (Katedra techniky a inf. technológií PF).
Výsledky vedeckých výskumov boli prezentované počas online stretnutia s expertmi z Finančnej univerzity v Moskve dňa 23. júna 2021. Správu o poznatkoch z prieskumu vypracovali pod vedením prof. Munkovej slovenskí študenti z Katedry translatológie FF UKF (Jana Boltiziar, Veronika Malá, Zuzana Badová, Anna Reutenko), ďalšie študentky z Pedagogickej fakulty a študentka odboru chémia (Barbora Tokárová) z Fakulty prírodných vied.
Výskumy študentov majú vedeckú hodnotu. Účastníkom sa podarilo identifikovať a opísať hlavné premeny, zmeny a transakčné výzvy v akademickom prostredí Slovenska a Ruska v časoch globálnej digitalizácie. Účastníci projektu zistili, že hlavnými oblasťami, na ktoré by sa akademické inštitúcie mali zamerať, aby profitovali z digitalizácie, sú také, ako je zaradenie technológií do vzdelávania a posilnenie digitálnej spolupráce; skvalitnenie vzdelávacieho a výskumného poslania univerzít vzhľadom na technologický pokrok; rozvoj konkurencieschopnosti univerzít na základe prijatia technologických inovácií a presun akademických aktivít do digitálnej pracovnej zóny.
Odborníci konštatovali, že projekt bol realizovaný na dobrej akademickej a vedeckej úrovni, obsahuje hĺbkovú analýzu a prehľad vedeckej literatúry a zodpovedá stanoveným cieľom a zámerom. Odporučili, aby účastníci projektu pokračovali v práci na tejto téme aj v nasledujúcom akademickom roku.
Uvedenú medzinárodnú spoluprácu vysoko ocenil rektor Finančnej univerzity v Moskve, prof. Michail Eskindarov, ktorý zaslal Ďakovný list prof. Liborovi Vozárovi, rektorovi Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Prof. Michail Eskindarov verí, že podobné dlhodobé vedecké projekty bude FU v Moskve a UKF realizovať aj v budúcnosti a že obojstranne výhodná medzinárodná spolupráca oboch univerzít bude v budúcnosti ešte viacej rozšírená.
Úspešnú medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania vysokoškolských študentov medzi UKF a Finančnou univerzitou v Moskve začal v roku 2017 prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD. (v tom čase zamestnanec Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF).
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy
Fotografia v perexe: Twitter Finančnej univerzity v Moskve
 
Uverejnené: 23. novembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo