L3-banner-media

Čestný titul „profesor emeritus“ pre prof. Fuliera

Prof. RNDr. Jozefovi Fulierovi, CSc., bývalému pracovníkovi Katedry matematiky Fakulty prírodných vied UKF, bol udelený čestný titul „profesor emeritus“ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na návrh predsedu Vedeckej rady a dekana Fakulty prírodných vied, prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD., po schválení vo Vedeckej rade UKF. Rektor UKF, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., mu odovzdal dekrét 22. novembra 2021.
prof emeritus Fulier  prof emeritus prof Fulier
Profesor Jozef Fulier sa narodil v roku 1951 v Hlohovci. Vysokoškolské vzdelanie získal na Prírodovedeckej fakulte a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Na funkčnom mieste profesora na Katedre matematiky Fakulty prírodných vied UKF pôsobil do 31. augusta 2021. Vedným odborom, ktorému sa venoval, bola teória vyučovania matematiky.
Skúsený pedagóg má za sebou 46 rokov pedagogickej praxe, z toho 17 rokov pôsobil vo funkcii profesora. Bol školiteľom 77 diplomantov a rigorózantov a 9 doktorandov. Taktiež bol 13 rokov garantom doktorandského študijného programu teória vyučovania matematiky a pôsobil vo funkcii predsedu odborovej komisie doktorandského štúdia v teórii vyučovania matematiky na Fakulte prírodných vied UKF. Bol členom Komisie doktorandského štúdia Storia e Didattica delle Scienze Matematiche e Fisiche na Univerzite v Palerme. Viac ako desať rokov bol členom komisií pre obhajoby dizertačných prác v teórii vyučovania matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, bol tiež členom komisií pre habilitačné a inauguračné konanie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a na Vysokej škole DTI v Dubnici nad Váhom.
Je autorom, resp. spoluautorom, desiatich učebníc pre VŠ, SŠ a ZŠ s celoštátnou pôsobnosťou, sedemnástich vysokoškolských učebníc, resp. metodických textov, či desiatich vedeckých monografií. V domácich časopisoch a zborníkoch mal uverejnených 75 vedeckých prác, v zahraničných časopisoch a zborníkoch 15.
Absolvoval viaceré zahraničné študijno-prednáškové pobyty. Aktívne sa tiež zapájal do práce s talentovanou mládežou prostredníctvom viac ako 40-ročného pôsobenia v matematickej olympiáde. V rámci vedeckovýskumnej činnosti môžeme vyzdvihnúť jeho 215 citácií či 46 prednášok na konferenciách, kongresoch a sympóziách. Bol riešiteľom 36 výskumných úloh, členom 5 redakčných rád vedeckých časopisov a členom výborov vedeckých konferencií. Viac ako tri desaťročia sa angažoval v celoslovenskom výbore Slovenskej matematickej spoločnosti Jednoty slovenských matematikov a fyzikov pri SAV. Jeho organizačné schopnosti sa prejavili v riadiacej práci na úrovni katedry, fakulty i univerzity (vedúci Katedry matematiky, prodekan pre vzdelávanie na FPV v rokoch 1993 – 1999, prorektor UKF pre rozvoj v rokoch 2002 – 2006).
prof Fulier
To, že je profesor Fulier významnou vedeckou osobnosťou, dokazuje zisk mnohých ocenení. Dvakrát mu bola udelená Cena rektora za publikačnú činnosť, získal tiež Bronzovú medailu UKF, dva Ďakovné listy ministra školstva SR, najvyššie vyznamenanie Jednoty slovenských matematikov a fyzikov Čestný člen JSMF či druhé najvyššie rezortné vyznamenanie – Malú medailu sv. Gorazda od ministra školstva SR za významný dlhoročný prínos v oblasti teórie vyučovania matematiky.
V mene celej akademickej obce našej univerzity profesorovi Fulierovi srdečne blahoželáme k udeleniu čestného titulu, želáme najmä pevné zdravie a veľa síl do ďalšej tvorivej práce.
Spracovala: Tímea Kamenická, R – Kancelária rektora
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií
 
Uverejnené: 23. novembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo