L3-banner-media

O stredoeurópskych literatúrach

V dňoch 18. a 20. novembra 2021 sa prof. Kristián Benyovszky, pracovník Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF ako pozvaný prednášateľ zúčastnil dvoch úzko spojených, avšak samostatných medzinárodných vedeckých podujatí na pôde univerzít v Padove (Universitá degli studi di Padova) a v Udine (Universitá degli studi di Udine).
V prednáške, ktorá odznela v taliančine (La Metamorfosi di Kafka: variazioni letterarie e visive centro-europee tra ceco, slovacco e ungherese) na konferencii Identitá e culture transnazionali nell' Europa Centro-Orientale, sa pred obecenstvom, pozostávajúcim prevažne, no nie výlučne, z talianskych študentov hungarológie a filológov z rôznych oblastí zaoberal tematikou stredoeurópskych literárnych a medziumeleckých vzťahov. V teoretickom rámci intertextuality a intermediality analyzoval tri prepisy poviedky F. Kafku Premena (Die Verwandlung, 1915) v maďarskej (Cserna-Szabó András), slovenskej (Vladimír Balla) a českej literatúre (Kateřina Tučková) a predstavil aj umelecké ilustrácie stredoeurópskych výtvarníkov, resp. ilustrované edície prekladov Kafkových diel v spomenutých troch knižných kultúrach.
benyovszky Taliansko
V prednáške na Univerzite v Udine (Una finestra sulla comparatistica centro-europea: variazioni della Metamorfosi di Kafka nella letteratura ungherese, slovacca e ceca) rozšíril tematiku prepisu Kafkových diel o ďalšie texty z maďarskej a svetovej literatúry a predostrel tak ešte pestrejšiu a diferencovanejšiu mozaiku literárneho ohlasu klasickej poviedky pražsko-nemeckého autora.
Prof. Kristián Benyovszky je členom špičkového tímu Stredoeurópske medziliterárne vzťahy na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF.
Foto: Alexandra Foresto
 
Uverejnené: 25. novembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo