L3-banner-media

Kulturológovia v projekte Most sebapoznania

Na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre sa 9. decembra 2021 uskutočnil projekt Most sebapoznania, ktorý pripravili študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia (Paulína Grolmusová, Diana Petríková a Matej Medo) v spolupráci s prvým ročníkom bakalárskeho štúdia pod vedením Mgr. Kristíny Jakubovskej, PhD. V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou projekt prebehol formou online prezentácie videa a následnej online diskusie. Podujatie sa pripravovalo počas zimného semestra 2021/2022 v rámci predmetov projektový manažment a kultúrna pedagogika, ktoré viedla Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.
Okrem rozvíjania kompetencií v oblasti manažmentu projektov došlo k aktívnemu rozvíjaniu ďalších kompetencií našich študentov. Otvorili sa veľmi dôležité témy kulturologického diskurzu a bežnej sociokultúrnej praxe – téma identity, autenticity, sebalásky, schopnosť a pripravenosť prijať seba samého so svojimi špecifikami a iné. Tieto témy rezonovali celým podujatím a boli stvárnené a reflektované prostredníctvom kultúrno-pedagogického programu (interaktívnych hier), umeleckej performancie a diskusie študentov s pozvanými hosťami. Študenti predstavili samých seba ako jednotlivcov, ktorí sú rozmanití, tvoriví, reflexívni, umeleckí, a ktorí o týchto témach denne uvažujú a „žijú“ ich. Ukázali publiku vlastnú autentickosť sebavyjadrenia, otvorenosť a zraniteľnosť, schopnosť túto tému a svoje pohľady na ňu zdieľať s publikom.
Podujatie si je možné pozrieť na platforme youtube a v popise si stiahnuť bulletin k projektu, oboznámiť sa so zámerom projektu, jeho autormi, hlavnými aktérmi, prečítať si text prezentovanej slam poetry, či bližšie sa oboznámiť s metodologickými a didaktickými prístupmi v rámci kultúrnej pedagogiky. Cieľom podujatia bolo tiež zdôrazniť význam kultúrnej pedagogiky pre kulturologickú prax, ktorá má schopnosť a potenciál iniciovať mnohé zmeny v ideologických, axiologických, normatívnych a sebareflexívnych vzťahoch v lokálnych a regionálnych komunitách a spoločnosti.
Mostsebapoznania UKF Meet 1
Projekt bol jedinečný aj vďaka zahraničnej spolupráci s Katedrou teórie a histórie kultúry Filozofickej fakulty Univerzity Ivana Franka vo Ľvove a Vedeckou spoločnosťou mladých kulturológov GILEYA Filozofickej fakulty Univerzity Ivana Franka vo Ľvove. Naši ukrajinskí kolegovia a partneri zareagovali na tvorivú výzvu na zadanú tému a študenti si pripravili veľmi zaujímavé a podnetné video akcentujúce význam sebapoznania a sebaprijatia, a tiež poukazujúce na umenie ako nástroj ich rozvoja. Autormi videa boli študenti: Dina Rostotska, Anastasiya Galimova, Yurii Afanasiev, Markiyan Ivanytskyi, Vlad Miroshnichenko, Tamila Koval, Anastasiia Pronchuk, Karolina Mulyak.
Po premietnutí oboch videí nasledovala online diskusia, ktorú moderovala a tlmočila Mgr. Kristína Jakubovská, PhD., pre obe zúčastnené strany. Diskusia trvala takmer dve hodiny a okrem otázok týkajúcich sa procesu prípravy projektov sa riešila téma kultúrnej identity z pohľadu mladej generácie, jej dynamika, multiplikovanosť, fragmentárnosť a sila identifikačných väzieb. Diskusie sa zúčastnili významní predstavitelia oboch katedier. Za Katedru kulturológie FF UKF to bol vedúci katedry, Mgr. Jozef Palitefka, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., a Mgr. Erika Moravčíková, PhD. Za Katedru teórie a histórie kultúry Filozofickej fakulty Univerzity Ivana Franka vo Ľvove sa podujatia zúčastnila vedúca katedry, prof. Maria Aľčuk, PhD., a prodekanka Filozofickej fakulty Univerzity Ivana Franka vo Ľvove, doc. Tetiana Vlasevyč, PhD. Na diskusii participovali študentky Katedry teórie a histórie kultúry a predstaviteľky Vedeckej spoločnosti mladých kulturológov GILEYA FF Univerzity Ivana Franka vo Ľvove.
Spolupráca medzi našimi katedrami sa realizuje už od roku 2017, kedy bola podpísaná rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci katedier po návšteve Mgr. Kristíny Jakubovskej, PhD., na Univerzite Ivana Franka vo Ľvove. Doposiaľ sme spolupracovali v publikačnej a projektovej oblasti. V roku 2018 sa v rámci projektu Erasmus+ KA107 zrealizovali 4 mobility pedagógov (3 z nich boli incomingové) a 6 mobilít študentov (2 outgoingové a 4 incomingové). Zvyšné 3 plánované mobility ukrajinských študentov sa nezrealizovali v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Veríme, že táto zahraničná spolupráca sa bude naďalej rozvíjať a obohacovať obe katedry prostredníctvom transferu know-how a priestoru pre tvorbu a realizáciu. V roku 2022 plánujeme spoluprácu v oblasti vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti.
Text a foto: Mgr. Kristína Jakubovská, PhD., FF – Katedra kulturológie
 
Uverejnené: 21. decembra 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo