L3-banner-media

Navždy nás opustil profesor Peter Ondrejkovič

Profesor Peter Ondrejkovič nás navždy opustil 31. decembra 2021 vo veku 81 rokov. Tento významný slovenský sociológ sa narodil 24. decembra 1940 v Bratislave. V priebehu svojho života pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, pracovník s mládežou, námestník riaditeľa Ústavu informácií a prognóz školstva, člen Rady slovenskej vlády pre prevenciu kriminality alebo podpredseda Protidrogového fondu. Svoju pedagogickú činnosť začal prednáškami na Katedre pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1966. Po roku 1968 bol z politických dôvodov z pôsobenia na vysokých školách odstavený na takmer dvadsať rokov. Do vysokoškolského prostredia sa však po tejto nútenej prestávke vrátil – najprv na Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a po roku 2000 na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, kde sa stal zakladateľom a prvým dekanom Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva.
O možnosti štúdia sociológie na tejto fakulte sa uvažovalo hneď pri jej založení v roku 2001, avšak reálne kontúry dostala táto myšlienka až pod vedením prof. Petra Ondrejkoviča, ktorý najprv položil základy oddelenia sociológie pri katedre sociálnej práce a sociálnych vied a následne začal aj s personálnym a materiálnym budovaním katedry sociológie. Po získaní akreditácie v roku 2004 bol otvorený prvý ročník denného bakalárskeho štúdia a v roku 2007 aj prvý ročník magisterského štúdia sociológie. Katedra od svojho vzniku pôsobila na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF, avšak od roku 2007 je súčasťou Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá si pripomenula život a dielo opisovaného sociológa v rámci VIII. Nitrianskeho sociologického kolokvia 18. novembra 2021.
Profesor Peter Ondrejkovič
Vo svojej vedeckovýskumnej a pedagogickej práci sa prof. Peter Ondrejkovič venoval hlavne otázkam metodológie spoločenskovedného výskumu, sociológie výchovy, sociológie mládeže, globalizácie a jej dopadu na mládež. Venoval sa však tiež otázkam sociálnej patológie a kriminológie. Je autorom viacerých vedeckých monografií a štúdií, uverejnených u nás i v zahraničí. Spomedzi jeho monografických prác možno spomenúť aspoň niektoré, ktoré boli publikované vo vydavateľstve Veda v Bratislave, a to: Úvod do sociológie výchovy (teoretické základy sociológie výchovy a mládeže) (1996, 1998), Socializácia mládeže (1997), Globalizácia a individualizácia mládeže. Negatívne stránky (2002), Teórie socializácie v sociológii výchovy (2004), Úvod do metodológie sociálnych vied (2005), Úvod do metodológie spoločensko-vedného výskumu (2007), Sociálna patológia (2000, 2001). Osobitnú pozornosť venoval otázkam negatívnych stránok individualizácie mládeže, ktorá sa uskutočňuje na pozadí významných spoločenských zmien, nachádzajúcich svoj odraz v anómii v rodine a spoločnosti.
Text a foto: Katedra sociológie FF UKF
 
Uverejnené: 1. januára 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo