L3-banner-media

Publikovali štúdiu v prestížnom časopise

V rámci riešenia projektu APVV-15-0368 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy sa autorskému kolektívu doc. PaedDr. Petrovi Brečkovi, PhD., Mgr. Monike Valentovej, PhD., z Katedry techniky a informačných technológií PF UKF a doc. Ing. Drahoslavovi Lančaričovi, PhD., z SPU podarilo začiatkom tohto roka publikovať výskumnú štúdiu The implementation of critical thinking development strategies into technology education: The evidence from Slovakia v prestížnom medzinárodne uznávanom vedeckom časopise Teaching and Teacher Education.
Časopis je indexovaný aj v databázach Current Contents Connect a Scopus a v súčasnosti patrí k 50 najlepším časopisom sveta v oblasti vzdelávania (SCImago Journal Rankings on Education). Daný úspech podčiarkuje aj skutočnosť, že uvádzaní autori patria k prvým zo Slovenska, ktorým bol prijatý a vydaný článok v tomto časopise.
Medzinárodný časopis Teaching and Teacher Education vydáva Pergamon-Elsevier Science Ltd v Oxforde. Zaoberá sa predovšetkým učiteľmi, vyučovaním, ale aj vzdelávaním učiteľov v medzinárodnej perspektíve a kontexte. Časopis sa orientuje na všetky stupne vzdelávania, prípravu učiteľov spolu s vysokoškolským vzdelávaním týkajúcim sa profesionálneho rozvoja učiteľov alebo vzdelávania učiteľov.
KTIT publikacia
Publikovaný článok teoreticky, ale aj prakticky prispieva k riešeniu problematiky aplikácie stratégií rozvoja kritického myslenia žiakov v technických predmetoch na základných a stredných odborných školách so zameraním na kognitívne, interpersonálne, technické a komunikačné zručnosti.
Z výsledkov aplikovateľných v rámci medzinárodného kontextu boli identifikované viaceré významné faktory – osobnostné a profesijné charakteristiky učiteľa a charakteristiky školy (vek, pohlavie, dĺžka pedagogickej praxe, stupeň vzdelania, pracovná pozícia, zriaďovateľ, miesto a stupeň vzdelávania), ktoré ovplyvňujú rozvoj uvádzaných stratégií.
Uvedené zistenia sú zaujímavé pre tvorcov politík v krajinách, ktorých vzdelávací systém je podobný slovenskému, kde sa technické vzdelávanie nepretržite poskytuje na všetkých stupňoch vzdelávania ako samostatný školský predmet.
KTIT studia
Text a foto: doc. PaedDr. Peter Brečka, PhD., Mgr. Monika Valentová, PhD., PF – Katedra techniky a informačných technológií
 
Uverejnené: 14. januára 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove