L3-banner-media

Výsledok volieb dekana na Pedagogickej fakulte UKF

V utorok 15. februára 2022 bol Akademickým senátom Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre zvolený kandidát na dekana fakulty, doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD., aktuálne úradujúci v tejto funkcii. Voľbám v Akademickom senáte PF UKF predchádzalo zasadnutie Akademickej obce PF UKF, na ktorom kandidát predstavil svoju koncepciu rozvoja fakulty na obdobie rokov 2022 – 2026.
Zasadnutie Akademickej obce PF UKF poctil svojou prítomnosťou aj rektor univerzity, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. Po prezentácii kandidáta nasledovala diskusia, v rámci ktorej sa vytvoril priestor pre konštruktívne otázky členov akademickej obce a odpovede kandidáta.
4
Doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD., sa ujme svojho nového funkčného obdobia po vymenovaní rektorom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Novozvolenému kandidátovi na dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, doc. PaedDr. Gáborovi Pintesovi, PhD., srdečne blahoželáme a prajeme úspešné plnenie úloh v nastávajúcom funkčnom období.
Text a foto: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekanka pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy PF UKF
 
Uverejnené: 16. februára 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove