L3-banner-media

Predĺženie prihlasovania na Erasmus+ mobilitu

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
milé študentky, milí študenti denného a externého štúdia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že UKF predlžuje výzvu v rámci programu Erasmus+ KA131 – krajiny EÚ a EHP na akademický rok 2022/2023, avšak len na niektoré typy mobilít. Študenti a zamestnanci sa môžu prihlásiť do 31. mája 2022 iba prostredníctvom aplikácie StudyAbroad.
 
Na aký typ mobilít je možné sa prihlásiť?
Študenti 1. a 2. ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia:
 • Stáž v zahraničí, napr. v podnikoch, spoločnostiach a iných organizáciách (minimálne trvanie 2 mesiace, maximálne 12 mesiacov na aktuálnom stupni štúdia) s možnosťou vycestovať už v prvom ročníku bakalárskeho štúdia.
 • Krátkodobé mobility doktorandov (s dĺžkou trvania 5 – 30 dní)
 • Kombinovaná (blended) mobilita je určená pre študentov, ktorí chcú realizovať mobilitu (štúdium/stáž) čiastočne fyzicky a čiastočne virtuálne. Minimálna dĺžka fyzickej časti mobility je stanovená podľa sprievodcu programu Erasmus+, t. j. minimálne 60 dní pri štúdiu a 60 dní pri stáži. Účastník má nárok na grant len za dĺžku fyzickej časti mobility. Tento typ mobility je aktuálne možné realizovať iba v zimnom semestri AR 2022/2023.
NOVINKY: Vyššie uvedené typy mobilít štúdium a stáž môžu študenti, vrátane doktorandov, realizovať vo forme dlhodobej klasickej mobility (2 – 12 mesiacov) alebo zmiešanej s voliteľnou virtuálnou časťou. Alebo môžu absolvovať krátkodobú mobilitu štúdium alebo stáž (5 – 30 dní) zmiešanú s povinnou virtuálnou časťou (u doktorandov nie je virtuálna časť u krátkodobej mobility povinná).
Program Erasmus+ pre nasledujúce obdobie pripravil pre študentov nové finančné benefity podľa typu mobility a statusu študenta, a to: dodatočný príspevok na stáž 150 EUR/mesiac, pre študentov s nedostatkom príležitostí ďalší príspevok 250 EUR/mesiac, pri krátkodobej mobilite príspevok 100 – 150 EUR. Okrem toho študent môže dostať príspevok na zelené cestovanie 50 EUR alebo cestovné vo výške sadzby a v prípade potreby maximálne 4 dni dodatočného grantu na úhradu precestovaných dní.
Zamestnanci:
 • Školenie v zahraničí v trvaní maximálne 7 dní (vrátane 2 dní na cestu). Upozorňujeme, že účasť na konferenciách v rámci Erasmus školenia nie je povolená. Mobilitu školenie je možné zrealizovať s návratom najneskôr do 31. októbra 2023 (pričom termín vyplýva zo zmluvy projektu Erasmus+).
NOVINKA: Aj u mobility zamestnancov je možné poskytnúť príspevok na zelené cestovanie vo výške sadzby a v prípade potreby maximálne 4 dni dodatočného grantu na úhradu precestovaných dní.
 
Prihlasovanie
Prihlasovanie sa na mobility je realizované prostredníctvom aplikácie StudyAbroad. Pre podanie prihlášky je potrebné sa zaregistrovať. Študenti a zamestnanci, ktorí sa už v minulosti (počnúc akademickým rokom 2012/2013) hlásili na Erasmus mobilitu prostredníctvom aplikácie StudyAbroad, sa nemusia znova registrovať. Stačí sa prihlásiť cez existujúce konto. Následne je potrebné:
Študenti 1. a 2. ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia:
 • založiť si prihlášku
 • priradiť prihlášku k fakulte, na ktorej je študent zapísaný
 • nahrať životopis v slovenskom jazyku
 • nahrať motivačný list v slovenskom jazyku
 • nahrať predbežný akceptačný list s pečiatkou zahraničnej partnerskej inštitúcie, ktorá prijme študenta UKF na stáž
 • nahrať podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov
 • do prihlášky uviesť študentom preferovaný e-mail, ktorý pravidelne používa
 • informovať vedúceho katedry a katedrového Erasmus+ koordinátora, že ste sa prihlásili na Erasmus+ mobilitu kvôli administratívnemu spracovaniu mobility (t. j. vytvoreniu zápisnice), ktorú katedra spracuje a doručí fakultnému Erasmus+ koordinátorovi, aby mohol byť študent na mobilitu akceptovaný
 • na záver pri prihláške kliknúť na tlačidlo "Odoslať"
Zamestnanci:
 • založiť si prihlášku
 • priradiť prihlášku k svojmu pracovisku (fakulta/rektorát)
 • nahrať motivačný list v slovenskom jazyku (zdôvodniť prínos mobility v rámci rozvoja medzinárodnej, projektovej, publikačnej činnosti zamestnanca, atď., maximálne 100 slov)
 • nahrať podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov
 • do prihlášky uviesť aktuálne používaný e-mail
 • na záver pri prihláške kliknúť na tlačidlo "Odoslať"
 
UPOZORNENIA:
Fakultný Erasmus koordinátor (prodekan pre medzinárodné vzťahy) na základe materiálov, ktoré študenti a zamestnanci nahrajú do aplikácie StudyAbroad, zmení status prihlášky na „akceptovaná“ alebo „neakceptovaná“. Prihlasovanie na mobility sa realizuje v súlade s aktuálne platnými pravidlami pre mobility Erasmus+, pokiaľ Národná agentúra neurčí inak.
Vzhľadom na aktuálne prebiehajúce uzatváranie digitálnych Erasmus dohôd s partnerskými vysokými školami bude finálna akceptácia uchádzača podmienená rozhodnutím príslušnej zahraničnej partnerskej VŠ. Preto študentom (mobilita štúdium) i zamestnancom (výučba) odporúčame uviesť si do prihlášky taký počet zahraničných vysokých škôl, koľko maximálne dovoľuje prihláška.
Veľká Británia sa rozhodla nezapojiť do nového programu Erasmus+ pre roky 2021 – 2027 ako programová krajina, preto sa výzva na prihlasovanie tejto krajiny netýka a nie je možné sa na mobilitu do tejto krajiny prihlásiť.
Naďalej, prosím, sledujte situáciu súvisiacu s pandémiou ochorenia covid-19 a pred prihlásením sa a vycestovaním na mobilitu sa oboznámte s opatreniami vlády SR a aktuálnymi informáciami aj ohľadom prípadných obmedzení cestovania zverejnenými na webovom sídle ministerstva zahraničných vecí.
V prípade otázok sú vám k dispozícii rektorátni Erasmus+ koordinátori: Ing. Katarína Butorová, PhD., Mgr. Michaela Ivaničová, Mgr. Pavol Vakoš.
Na programe Erasmus+ sa môžu zúčastniť aj osoby s nedostatkom príležitostí. Osoby s nedostatkom príležitostí sú osoby, ktoré z ekonomických, sociálnych, kultúrnych, politických, geografických alebo zdravotných príčin, čelia prekážkam, ktoré im bránia v účinnom prístupe k príležitostiam v rámci programu. Medzi takéto osoby radíme napr. aj poberateľov sociálneho štipendia.
Ďalšie informácie:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color