L3-banner-media

Spoločné štúdium literatúry a komunikačných zručností

Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF UKF v Nitre v spolupráci s Katedrou anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity v Bihaći, Bosna a Hercegovina, pripravili počas apríla pre svojich študentov projekt COIL (Collaborative Online International Learning). Na projekte participovalo 15 študentov UKF a 10 študentov Univerzity v Bihaći.
Spoločné virtuálne semináre študentov obsahovo i organizačne pripravili a zrealizovali Džalila Muharemagić, MA (Univerzita v Bihaći) a doc. PhDr. Mária Hricková. PhD. (UKF v Nitre). Na online stretnutiach asistovala i dr. Ivana Horváthová z KAA FF UKF.
V projektoch COIL je veľmi dôležitá intenzívna spolupráca pedagógov i študentov, ktorá zahŕňa dôsledné plánovanie obsahu stretnutí, ako aj praktických organizačných aspektov. Samotnej realizácii vyučovania preto predchádzala podrobná príprava, ktorá začala už v januári 2022.
COIL
Z hľadiska obsahu projekt spojil študentov predmetu úvod do štúdia literatúry (KAA FF UKF v Nitre) s predmetom rozvíjajúcim komunikačné zručnosti študentov (Univerzita v Bihaći). Počas virtuálnych stretnutí sa študenti spolu s pedagógmi venovali interpretáciám básní, hľadali tematické súvislosti medzi výtvarným a slovesným umením a taktiež diskutovali o prepojení poézie s individuálnou životnou skúsenosťou.
Projekty spoločného vyučovania vytvárajú cenné príležitosti pre študentov rozširovať si poznatky v konkrétnom predmete a samozrejmou súčasťou je rozvoj interkultúrnej kompetencie.
Aktivity COIL boli realizované ako súčasť projektu KEGA 009UKF-4/2022 Poézia ako lingua franca – efektívne prístupy k vyučovaniu poézie ako prostriedku osobného rastu v kontexte medzinárodnej kultúrnej komunikácie.
Text a foto: Mária Hricková a Ivana Horváthová, FF – Katedra anglistiky a amerikanistiky
 
Uverejnené: 4. mája 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color