L3-banner-media

Študenti informatiky v projekte Open Data Lab

Študenti Katedry informatiky FPVaI sa zapojili do projektu Open Data Lab, ktorý organizovalo Občianske združenie Alvaria v období október 2021 – marec 2022. Cieľom projektu bolo poukázať na užitočnosť zverejňovania otvorených dát formou konkrétnych projektov vytvorených študentmi. Študenti sa vo svojich projektoch zamerali na vizualizáciu a spracovanie dát v oblastiach životné prostredie, zdravotníctvo, doprava, samospráva, ekonomika, volebné správanie, zdravotníctvo.
open data lab studenti
Na každej univerzite prebehla séria troch na seba nadväzujúcich workshopov:
  1. workshop bol zameraný na úvod do otvorených dát, predstavenie pojmov, portálov, licencií, formátov, toho, čo už vzniklo nad otvorenými dátami,
  2. workshop bol zameraný na vysvetlenie práce v programoch určených na prácu s dátami a ich vizualizáciu PowerBI alebo Tableau,
  3. workshop bol zmeraný na praktické ukážky na konkrétnych príkladoch (napríklad spracovanie údajov štatistického úradu, úvod do georeferenčných dát, dáta mesta Prešov) v závislosti od požiadaviek študentov a vyučujúcich.
Do workshopov, ktoré prebehli na šiestich slovenských univerzitách, sa celkovo zapojilo približne 180 študentov a 12 pedagógov najmä z odborov ekonomického zamerania, zastúpení boli však aj študenti informatiky, masmediálnej komunikácie a politológie.
alvaria univerzity small alt 2 768x403
Výsledné študentské projekty boli prezentované v rámci podujatia s názvom Demo Day. Podujatia sa zúčastnili študenti zapojených univerzít, pedagógovia a pozvaní experti z praxe a zástupcovia samospráv a štátnej správy. V rámci tohto záverečného podujatia študenti prezentovali 21 projektov. Pozvaní experti im poskytli relevantnú spätnú väzbu, ocenili ich kreativitu a navrhli možné vylepšenia alebo ďalší rozvoj projektov.
Projekt Open Data Lab bol prvým projektom OZ Alvaria zameraným na akademickú sféru ako potenciálnych konzumentov otvorených dát. Projekt ukázal záujem univerzít o otvorené dáta. Workshopy projektu zamerané na ich spracovanie a vizualizáciou v dostupných nástrojoch sa podarilo začleniť do existujúcich predmetov vybraných študijných programov. Študenti si osvojili základy vizualizácie dát, prácu s dátami v prostredí Tableau a MS Power BI a boli schopní vytvoriť jednoduché projekty, ktoré nevyžadovali špeciálne technické znalosti ani znalosť programovania. Niektoré projekty vynikli kreatívnym nápadom, ďalšie boli spracované vo vysokej vizuálnej a obsahovej kvalite.
open data lab
Z účasti na projekte vyplynulo, že vzdelávanie študentov v oblasti vizualizácie a spracovania dát je na slovenských univerzitách žiadané, pričom zameranie sa na otvorené dáta prináša mnoho zaujímavých výziev a poskytuje nezanedbateľnú pridanú hodnotu pre všetky zúčastnené strany.
Text: Martin Drlík, FPVaI – Katedra informatiky
Foto: Alvaria, n. o.
 
Uverejnené: 6. mája 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove