L3-banner-media

Kick-Off Meeting projektu TRAIN-e-HOTEL

Katedra cestovného ruchu FSŠ UKF ako hlavný riešiteľ projektu TRAIN-e-HOTEL zorganizovala v dňoch 27. – 29. apríla 2022 prvé medzinárodné stretnutie riešiteľov projektu na pôde UKF. Na stretnutí boli prítomní zástupcovia partnerských univerzít:
 • Slezská univerzita v Opave, Prevádzkovo-ekonomická fakulta v Karvinej, Česká republika
 • Turiba University v Rige, Lotyšsko,
 • Panónska univerzita vo Veszpréme, Maďarsko,
 • University of Salento v Lecce, Taliansko.
Predmetom stretnutia bolo predstavenie cieľov projektu partnerom, konkretizácia projektových úloh a prezentácia prvých čiastkových výstupov, ktorými je vytvorenie fiktívneho train-e-hotela tímami študentov pod vedením pedagógov na všetkých partnerských univerzitách. Prostredníctvom výmeny skúseností a realizáciou spoločných aktivít sa projekt snaží riešiť aktuálne výzvy, ktorým čelí hotelový priemysel vo svete pod vplyvom dopadov pandémie ochorenia COVID-19 a takisto pod vplyvom globálnej klimatickej zmeny.
train e hotel
Po pracovnej časti programu nasledovalo predstavenie fakulty, univerzity, našej starobylej Nitry a súčasťou programu bol aj fakultatívny výlet zameraný na predstavenie regiónu Ponitria a jeho turistického potenciálu partnerom projektu. V rámci spoločne stráveného času riešitelia prediskutovali spoločné pracovné úlohy a zároveň nadviazali nové kontakty aj pre budúce spoločné výskumné aktivity zapojených pracovísk z partnerských univerzít.
Konkrétne ciele projektu, ktoré boli hlavným bodom programu spoločného stretnutia riešiteľov, sú nasledovné:
 • Predstavenie pozadia vzniku projektu TRAIN-e-HOTEL
 • Predstavenie podnikateľských plánov (Business Plan) vznikajúcich fiktívnych hotelov
 • Výmena skúseností z aktivít tvorby čiastkových výsledkov
 • Prezentácia čiastkových výsledkov študentmi cestovného ruchu
 • Plánovanie ďalšieho nadnárodného stretnutia (Veszprém, Maďarsko)
V rámci projektu sú naplánované nasledovné výstupy:
 • Návrh implementácie hotelových informačných systémov
 • Vytvorenie mapy kultúrnej diverzity
 • Vznik interkultúrneho digitálneho marketingu vzniknutých hotelov
 • Plán zvyšovania environmentálnej udržateľnosti hotelov
Hlavným manažérom celého projektu je Ing. Norbert Beták, PhD., a riešiteľmi za UKF sú PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD., Ing. Hana Bieliková, PhD., Mgr. Viktória Gergelyová, PhD., Mgr. Zuzana Sándorová, PhD., a PaedDr. Ján Veselovský, PhD.
train e hotel2
V najbližších dňoch bude spustená oficiálna webová stránka k projektu, kde bude možné nájsť aktuálne informácie o celom projekte, jeho cieľoch a aktivitách.
Projekt je spolufinancovaný z programu Erasmus+, z finančného grantu projektu s číslom 2021-1-SK01-KA220-HED-000023291 Inovácia profesijnej prípravy budúcich odborníkov cestovného ruchu využitím fiktívneho cvičného hotela.
Text: PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD., Ing. Norbert, Beták, PhD., FSŠ – Katedra cestovného ruchu
Foto: archív autorov
 
Uverejnené: 9. mája 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color