L3-banner-media

Pripravili interaktívne workshopy pre učiteľov

Séria interaktívnych workshopov pre učiteľov materinského (slovenského a maďarského) a cudzieho (anglického, nemeckého, francúzskeho a španielskeho) jazyka v rámci riešenia projektu APVV-17-0071 Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku pokračuje nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Katedra germanistiky FF (prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., zodpovedná riešiteľka), Katedra anglistiky a amerikanistiky FF (prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, PhD.) a Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ (doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.) zorganizovali a uskutočnili 25. – 26. apríla 2022 interaktívne workshopy spojené s prednáškami v Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej ZŠ a internáte v Novom Meste pod Šiatrom (Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium, Sátoraljaújhely).
Riešitelia projektu oboznámili učiteľov s metodikou zostaveného a detailne metodicky rozpracovaného intervenčného programu čítania s porozumením pre slovenský jazyk v primárnom vzdelávaní, intervenčného programu čítania s porozumením pre anglický a nemecký jazyk na jazykovej úrovni A2. Takýmto spôsobom umožnili učiteľom z praxe zoznámiť sa s nimi zostavenou databázou metodických listov, vrátane špecifických techník a didaktických postupov, relevantných pre nadobúdanie kompetencie čítania s porozumením, a to vždy v konkrétnej úrovni ovládania alebo materinského, alebo cieľového cudzieho jazyka.
IMG 20220425 132211
V úvodnej časti podujatia prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., predstavila projekt a jeho ciele a súčasne ich oboznámila so základnými princípmi, ktoré intervenčný program sleduje a bližšie rozviedla, v akej postupnosti je realizovaný. Prednáška plynule pokračovala interaktívnym workshopom, na ktorom zrealizovala s účastníkmi prvú časť rozohrievacích techník zameraných na stimuláciu kognitívnych procesov, ktoré intervenčný program implicitne obsahuje a anticipuje ich pri nadobúdaní kompetencie čítania s porozumením u žiaka.
Následne prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, PhD., predstavila a prakticky pracovala s rôznorodými stratégiami čítania s porozumením pre anglický jazyk na ukážkach viacerých typov textov a intervenčných jednotiek na rozvíjanie divergentného myslenia v súvislosti so stimuláciou intenzívneho a extenzívneho čítania.
IMG 20220505 130416
Doc. PhDr. Ján Gallik, PhD., realizoval ukážku intervenčnej jednotky zameranej na stimuláciu predstavivosti a fantázie na ukážke rozhlasovej hry Rozprávka o lietajúcej Alžbetke od autora Daniela Pastirčáka. Stimuláciu inferenčného myslenia pri recepcii naratívneho textu uskutočnil pri práci s pútavým naratívnym textom Ako si vychovať brata od autorky Kataríny Švecovej. Text je úsmevný a súčasne atraktívny z pohľadu žiaka najmä tým, že detský hrdina prináša na sociálnych sieťach rady, ktoré na základe vlastnej skúsenosti poskytuje rovesníkom.
Workshopy boli ukončené druhou časťou motivačných a rozohrievacích aktivít. Bol vytvorený tiež priestor na reflexiu a následnú diskusiu.
Séria interaktívnych workshopov pokračovala 5. mája 2022 na Základnej škole s materskou školou v Rastislaviciach pre učiteľov slovenského a anglického jazyka v primárnom vzdelávaní. Interaktívne workshopy boli obohatené technikami tvorivej dramatiky, ktoré uskutočnila doc. Silvia Hvozdíková, PhD. (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF). Séria interaktívnych workshopov bude pokračovať ďalšími stretnutiami, určenými pre učiteľov materinského jazyka v sekundárnom vzdelávaní základných škôl, ako aj pre učiteľov cudzích jazykov na gymnáziách a stredných odborných školách.
Text: Prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Foto: archív doc. PhDr. Jána Gallika, PhD.
 
Uverejnené: 12. mája 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color