L3-banner-media

Pozývame na výstavu Diplom 2022

Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (KVTV PF UKF) v mesiacoch máj a jún už tradične organizuje výstavu záverečných prác aktuálnych absolventov učiteľstva výtvarného umenia v kombinácii s ďalšími predmetmi v širokom spektre odborov. V predchádzajúcich rokoch 2020 aj 2021 organizáciu výstavy poznačila pandémia ochorenia COVID-19 a prezentácia výtvarných prác sa realizovala iba vo virtuálnom priestore. 24. ročník tejto výstavy s názvom DIPLOM 2022 sa opäť uskutočňuje prezenčne, a to od 27. mája do 10. júna 2022 v priestoroch Galérie Univerzum PF UKF v Nitre pod záštitou doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD., dekana PF UKF v Nitre.
1 Diplom 2022 expozícia GU PF UKF 1
Expozícia, Galéria Univerzum PF UKF
Výstava, ktorej odbornou garantkou je doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., a kurátormi sú doc. Mgr. Jozef Baus, doc. akad. mal. Daniel Szalai, Mgr. Bc. Jana Mináriková, ArtD., a Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD., svojou filozofiou a koncepciou nadväzuje na predchádzajúce ročníky. Ich cieľom bolo a je predstaviť činnosť katedry širokej kultúrnej verejnosti prostredníctvom výtvarných prác študentov. Na tohtoročnej výstave sa prezentuje praktická časť záverečných magisterských prác uvedených absolventov: Bc. Patrícia Chudáčková, Bc. Krištof Lieskovec, Bc. Margaréta Majáková, Bc. Zuzana Maľaková, Bc. Patrícia Pastuchová, Bc. Angelika Rypáková a Bc. Miroslav Šebök. Aktuálny ročník dopĺňajú záverečné práce troch absolventiek rozširujúceho štúdia učiteľstva výtvarného umenia na KVTV PF UKF, ktoré sa rozhodli pre zadanie záverečnej práce s praktickým výstupom: Mgr. Ľubomíra Adamčíková, Mgr. Michaela Forgáčová a Mgr. Monika Kacz.
6 Margaréta Majáková Diplom 2022
Margaréta Majáková, Diplom 2022
Výtvarné práce prezentované na výstave DIPLOM 2022 dokumentujú zameranie vybraných disciplín výtvarného vzdelávania – kresbu a maľbu, grafiku, grafický dizajn, textil a fotografiu. Reprezentujú umelecko-výchovný charakter študijného programu učiteľstvo výtvarného umenia, realizovaného na KVTV PF UKF v Nitre, v rámci ktorého katedra vzdeláva a pripravuje pre prax tvorivých edukátorov, disponujúcich okrem teoretických odborných kompetencií aj praktickými výtvarnými zručnosťami v širokom spektre výtvarných disciplín. Na katedre tradične vznikajú záverečné práce aj s praktickými výtvarnými výstupmi, ktorých dominantným znakom je nápaditosť, hravosť a kreativita, s úsilím reagovať na súčasné, ako aj historické kultúrno-spoločenské fenomény z rôznych aspektov, no najmä z pohľadu mladej generácie. Tieto výtvarné práce svedčia o hľadaní vlastnej výtvarnej stratégie, nových interpretačných možností tradičných i netradičných tém, o chuti experimentovať s umeleckými i „neumeleckými“ materiálmi.
Výstava DIPLOM 2022 sa realizuje ako projekt v rámci grantovej schémy na finančnú podporu kultúrnych a športových aktivít študentov UKF, sprievodná slovensko-anglická publikácia s rovnomenným názvom je v procese prípravy.
Výstava je verejnosti prístupná do 10. júna 2022 v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00.
Text a foto: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekanka pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy PF UKF
 
Uverejnené: 1. júna 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove