L3-banner-media

Skúmajú miesto bývalej šibenice

Katedra muzeológie FF UKF v Nitre v spolupráci s Ústavom antropológie MUNI v Brne realizovala v termíne od 16. do 20. mája 2022 prvú etapu archeologického výskumu na mieste bývalej šibenice v Holíči. Na výskume sa zúčastnili okrem odborných pracovníkov katedry aj študenti, ktorí si mohli osvojiť základné zručnosti archeologického výskumu, ale aj dokumentácie terénnych prác.
Problematike archeológie popravísk sa na Slovensku nevenovala doteraz takmer žiadna pozornosť. Preto patrí tento výskum medzi pilotné a môže významne obohatiť stav bádania v oblasti archeológie smrti. Jedinečnosť výskumu spočíva aj v skutočnosti, že ide o prvú známu archeologicky skúmanú murovanú šibenicu na Slovensku.
Počas týždňa prác sa podarilo objaviť pozoruhodné nálezy týkajúce sa samotnej šibenice. K významnejším objavom možno zaradiť nález zvyškov murovanej platformy v centrálnej časti lokality a deštrukciu múrika na okraji areálu popraviska. V nasledujúcej výskumnej etape bude výskum pokračovať s perspektívou odkrytia nových poznatkov k problematike popravísk na našom území.
03
Sme len na začiatku výskumu tohto jedinečného fenoménu. Zatiaľ s určitosťou nevieme povedať, akú stavebnú podobu mal objekt šibenice, alebo koľko popravených sa nachádza v jej areáli. Prínosom je spolupráca s Ústavom antropológie v Brne, ktorý sa bude podieľať na vyhodnotení kostrových zvyškov. Dúfame, že vďaka nim sa nám podarí odpovedať na otázky týkajúce sa spôsobu popráv odsúdených a možno ďalších detailov z ich posledných chvíľ života. Interdisciplinárna spolupráca s antropológmi z Masarykovej univerzity v Brne a kolegami zo Záhorského múzea v Skalici zaiste prinesie veľmi kvalitné výsledky pre výskum a prezentáciu popravísk na Slovensku.
Genius loci tohto miesta v zachovanej historickej krajine je neprehliadnuteľný a jeho výskum prinesie ďalšie čriepky do skladačky nielen dejín holíčského regiónu.
Text a foto: Mgr. Daniel Bešina, PhD., FF – Katedra muzeológie
 
Uverejnené: 1. júna 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color