L3-banner-media

Rektor UKF vymenoval nových docentov

Rektor UKF, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., vymenoval 16 nových docentov a docentiek, ktorí uskutočnili habilitačné prednášky a obhájili habilitačné práce pred Vedeckou radou Filozofickej fakulty a Vedeckou radou Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Odovzdanie dekrétov o udelení vedecko-pedagogického titulu „docent“ sa uskutočnilo 1. júna 2022 za účasti prof. RNDr. Márie Bauerovej, PhD., prorektorky pre vedeckovýskumnú činnosť, a doc. PaedDr. Miroslava Tvrdoňa, PhD., prorektora pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci, ktorý bol moderátorom slávnostného aktu.
Na slávnostnom akte vymenovania docentov boli prítomní aj dekani fakúlt, na ktorých sa habilitačné konania uskutočnili, doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD., dekanka Filozofickej fakulty, a doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD., dekan Pedagogickej fakulty.
novi dicenti jun22
Za docentov boli menovaní:
PhDr. Natália Rusnáková, PhD., Katedra romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr,
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD., Ústav marketingu, obchodu a sociálnych štúdií fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania etika,
Mgr. Ciprian Turčan, PhD., Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania etika,
PhDr. Andrej Zahorák, PhD., Katedra translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania prekladateľstvo a tlmočníctvo,
Mgr. Jana Ambrózová, PhD., Katedra etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania etnológia,
Mgr. Martin Boszorád, PhD., Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania estetika,
Mgr. Marek Debnár, PhD., Centrum digitálnych humanitných vied Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania estetika,
Mgr. Andrea Euringer Bátorová, Dr. phil., Katedra dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania kulturológia,
Mgr. Soňa Hodáková, PhD., Katedra translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania prekladateľstvo a tlmočníctvo,
Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania cudzie jazyky a kultúry,
Mgr. Györgyi Janková, PhD., Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania masmediálne štúdiá,
Mgr. Erika Moravčíková, PhD., Katedra kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania kulturológia,
Mgr. Edita Štrbová, PhD., Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania masmediálne štúdiá,
Mgr. Monika Štrbová, PhD., Katedra sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania kulturológia,
PhDr. Mgr. Ján Knapík, PhD., Katedra spoločenských vied Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania pedagogika,
PaedDr. Mária Zahatňanská, PhD., Katedra pedagogiky, Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania pedagogika.
Novým docentom a docentkám úprimne gratulujeme a želáme ďalšie úspechy vo vedeckej i pedagogickej práci.
Text: Ing. Gabriela Sarovová, R – Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť
Foto: Bc. Ľubo Balko, R – Oddelenie médií
 
Uverejnené: 3. júna 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color