L3-banner-media

Vyšla kniha o krajinných celkoch Slovenska

V uplynulých dňoch vyšla publikácia Landscapes and Landforms of Slovakia. Predstavuje vôbec prvú monografiu vydanú v renomovanom vydavateľstve Springer vo svetovom jazyku poskytujúcu pohľad na krajinné celky Slovenska z aspektu ich charakteristických geomorfologických foriem (foriem povrchu terénu). Opierajúc sa o súčasný geomorfologický výskum a využívajúc poznatky získané v minulosti prezentuje na takmer 500 stranách množstvo geomorfologických aspektov o krajine Slovenska. Okrem prezentácie vedeckých poznatkov je monografia bohato ilustrovaná fotografiami, obrázkami, schémami a grafmi, čo umožňuje aj čitateľovi „neodborníkovi“ urobiť si obraz o geomorfologickej scenérii Slovenska.
Kniha je výsledkom viacročnej spolupráce geomorfológov, geológov, speleológov a klimatológov. Na knihe sa podieľalo 43 autorov zo 14 výskumných centier vrátane Slovenskej akadémie vied, našich i zahraničných univerzít a vládnych ústavov pod taktovkou hlavných editorov, RNDr. Milana Lehotského, CSc., pracovníka Geografického ústavu SAV, v.v.i., a prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martina Boltižiara, PhD., zamestnanca Katedry geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre.
Springer kniha obalka
Prof. M. Boltižiar je tiež autorom kapitoly venovanej nášmu najvyššiemu pohoriu – Tatrám. Kapitola opisuje ich geomorfologický vývoj a podrobne sa venuje charakteristikám jednotlivých geomorfologických makro i mikroforiem, pričom každá z nich je dokumentovaná schémou a reálnou fotografiou z terénu. Odborný text obohacuje množstvo unikátnych máp prezentujúcich zaľadnenie Tatier, 3D fotorealistické vizualizácie ľadovcov, mapu lavínových dráh, sutinových prúdov, kamenných ľadovcov, jednotlivých genetických geomorfologických foriem a pod.
Monografia vyšla v rámci série World Geomorphological Landscapes a je indexovaná v databáze Scopus. Keďže je ponúkaná na stránkach renomovaných knižných domén, predpokladáme, že osloví nielen u nás, ale aj v mnohých štátoch sveta nielen geomorfológov, geografov, geológov, klimatológov, ale aj vedcov a študentov geografie, environmentalistiky, ekológie, územného plánovania, cestovného ruchu, archeológie a ďalších vedných disciplín, ako aj širšiu odbornú verejnosť. Informácie o knihe a jej jednotlivé kapitoly knihy sú dostupné na webových stránkach vydavateľstva Springer.
Text: RNDr. Milan Lehotský, CSc., Geografický ústav SAV, v.v.i., prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., FPVaI – Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja
 
Uverejnené: 15. júna 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color