L3-banner-media

Konalo sa zasadnutie Vedeckej rady UKF

Zasadnutie Vedeckej rady UKF v Nitre sa uskutočnilo 16. júna 2022. Rokovanie viedol predseda VR a rektor univerzity, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. Vedecká rada sa riadila nasledovným programom:
1. Inauguračné konania
 • Inauguračné konanie doc. RNDr. Petra Mederlyho, PhD., v odbore ochrana a využívanie krajiny
 • Inauguračné konanie doc. Mgr. Martina Diweg-Pukanca, PhD., v odbore slovenský jazyk a literatúra
 • Inauguračné konanie doc. Ing. Čestmíra Serafína, Dr., Ing. Paed. IGIP, v odbore odborová didaktika
2. Schvaľovanie kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent a na získanie titulu profesor na UKF v Nitre
3. Správa o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti UKF v Nitre za rok 2021
4. Správa o medzinárodnej činnosti UKF v Nitre za rok 2021
5. Rozličné: Návrhy na externých členov do komisií pre výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta alebo funkčného miesta profesora
Na úvod inauguračných konaní informovali Vedeckú radu dekani fakúlt – prof. RNDr. František Petrovič, PhD., dekan Fakulty prírodných vied a informatiky, a doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD., dekan Pedagogickej fakulty, za Filozofickú fakultu prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť, o priebehu inauguračného konania vo vedeckej rade fakulty. Nasledovali vystúpenia inaugurantov.
Mederly
Doc. RNDr. Peter Mederly, PhD., zamestnanec Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre, oboznámil prítomných s novými výsledkami vo vede a vzdelávaní v rámci výskumnej špecializácie zameranej na udržateľný rozvoj, ekosystémové služby, krajinnoekologické plánovanie, ekologické siete a zelenú infraštruktúru. V prezentácii uviedol najvýznamnejšie výstupy publikačnej a projektovej činnosti, medzinárodné aktivity a spoluprácu s aplikačnou praxou a predstavil svoj vlastný prínos a prínos vedeckej školy k rozvoju odboru ochrana a využívanie krajiny.
Pukanec
Doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD., zamestnanec Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UKF v Nitre, v prezentácii predstavil svoj vlastný prínos a prínos vedeckej školy k rozvoju odboru slovenský jazyk a literatúra. Oboznámil prítomných s najdôležitejšími výsledkami vo vzdelávaní a výskume špecializovanom v rámci odboru na historickú a komparatívnu lingvistiku, paleoslovenistiku a sémantiku. Predstavil najvýznamnejšie výstupy publikačnej a projektovej činnosti a aktivity v rámci spolupráce so zahraničnými univerzitami, ktoré sú prínosom pre rozvoj pracoviska.
Serafín
Doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr., Ing. Paed. IGIP, zamestnanec Katedry technickej a informačnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, oboznámil prítomných s novými výsledkami vo vzdelávaní a výskume v odbore odborová didaktika, s orientáciou na elektrotechniku v technickom vzdelávaní, na technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania a na vzdelávaciu politiku a popularizáciu technického vzdelávania. V prezentácii uviedol najvýznamnejšie projekty, publikácie, predstavil svoj vlastný prínos a prínos vedeckej školy k rozvoju odboru odborová didaktika. Predstavil zameranie svojho pracoviska a aktivity v oblasti medzinárodnej spolupráce.
Vedecká rada UKF v Nitre schválila:
 • návrh na vymenovanie doc. RNDr. Petra Mederlyho, PhD., za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ochrana a využívanie krajiny,
 • návrh na vymenovanie doc. Mgr. Martina Diweg-Pukanca, PhD., za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania slovenský jazyk a literatúra,
 • návrh na vymenovanie doc. Ing. Čestmíra Serafína, Dr., Ing. Paed. IGIP, za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania odborová didaktika.
V ďalšej časti rokovania predseda VR, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., predložil návrhy kritérií fakúlt UKF – Fakulty prírodných vied a informatiky, Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, Filozofickej fakulty a Pedagogickej fakulty na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent a na získanie titulu profesor po predchádzajúcom schválení vedeckými radami fakúlt. Východiskovým materiálom návrhov kritérií fakúlt v konkrétnych odboroch habilitačného konania a inauguračného konania sú Minimálne kritériá UKF v Nitre na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent a na získanie titulu profesor, zosúladené so štandardami SAAVŠ pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov.
Vedecká rada UKF v Nitre schválila:
 • Minimálne kritériá Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent a na získanie titulu profesor v odboroch biológia, ochrana a využívanie krajiny, teória vyučovania matematiky,
 • Minimálne kritériá Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent a na získanie titulu profesor v odbore pedagogická, poradenská a školská psychológia,
 • Minimálne kritériá Filozofickej fakulty UKF v Nitre na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent a na získanie titulu profesor v odboroch cudzie jazyky a kultúry, prekladateľstvo a tlmočníctvo, slovanské jazyky a literatúry, masmediálne štúdiá, história, etika, kulturológia,
 • Minimálne kritériá Pedagogickej fakulty UKF v Nitre na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent a na získanie titulu profesor v odboroch pedagogika a odborová didaktika.
Správu o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti UKF v Nitre za rok 2021 uviedla prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť, prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD. V prezentácii oboznámila prítomných so štruktúrou správy a uviedla najdôležitejšie výstupy v projektovej a publikačnej činnosti v hodnotenom období. Potešiteľný je pozitívny vývoj v oblasti počtu projektov a finančnej dotácie na projekty riešené zamestnancami UKF, ako aj v počte publikácií v časopisoch v databázach WOS a Scopus a citácií evidovaných vo WOS a Scopus. Rastúcu tendenciu má aj percentuálne zastúpenie publikácií zaradených do kvartilov Q1 a Q2 podľa Journal Citation Report (JCR).
Správu o medzinárodnej činnosti UKF v Nitre za rok 2021 uviedla prorektorka pre medzinárodné vzťahy, doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD. Informovala Vedeckú radu o činnosti oddelenia pre medzinárodné vzťahy, mobilitách študentov a zamestnancov UKF, ktorí najviac využívajú mobilitu v rámci programu Erasmus+. V hodnotenom roku UKF získala granty v rámci projektov Erasmus+ KA103 a Erasmus+ KA107 s najvyššou finančnou dotáciou doposiaľ v histórii UKF. Medzinárodná spolupráca sa realizovala prostredníctvom bilaterálnych dohôd v oblasti projektových aktivít, medzinárodných vedeckých podujatí s účasťou zamestnancov UKF.
Vedecká rada UKF v Nitre prerokovala a berie na vedomie bez pripomienok:
 • Správu o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti UKF v Nitre za rok 2021
 • Správu o medzinárodnej činnosti UKF v Nitre
V bode Rozličné predseda VR predložil na schválenie návrhy na externých členov do komisií pre výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta alebo funkčného miesta profesora na UKF v Nitre.
Vedecká rada UKF v Nitre schválila:
 • návrhy na externých členov do komisií pre výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta alebo funkčného miesta profesora na UKF v Nitre.
V závere rokovania predseda VR, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., odovzdal členom VR ďakovné listy a ocenil aktívnu činnosť, tvorivý prístup a konštruktívne návrhy členov VR počas celého funkčného obdobia Vedeckej rady a ukončil rokovanie.
Text: Ing. Gabriela Sarovová, R – Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií
 
Uverejnené: 20. júna 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color