L3-banner-media

Promócie absolventov U3V pri UKF

V aule UKF v Nitre sa vo štvrtok 30. júna 2022 o 16.30 h bude konať slávnostná promócia 142 absolventov Univerzity tretieho veku (U3V) – s predpokladanou účasťou zhruba 100 absolventov. Seniori sa na pôde U3V pri UKF v Nitre vzdelávali v 16 vzdelávacích programoch – anglický jazyk pre začiatočníkov, anglický jazyk pre mierne pokročilých, anglický jazyk pre mierne pokročilých 2, informačné technológie, digitálna fotografia a kamera, digitálna fotografia a kamera 2, dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba, dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba 2, ľudové remeslá, ľudové remeslá 2, psychológia tretieho veku, tanec v živote seniora, nemecký jazyk pre začiatočníkov, židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte, drahé kamene a drahé kovy, celostný prístup k človeku.
004 1DX 4731  027 1DX 4812
Ukončenie štúdia je okrem splnenia študijných povinností v 6 semestroch viazané aj na obhajoby záverečných prác absolventov pod gesciou jednotlivých garantov vzdelávacích programov U3V, pričom v prakticky a umelecky orientovaných vzdelávacích programoch (dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba, dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba 2, digitálna fotografia a kamera, ľudové remeslá a ľudové remeslá 2) absolventi vystavujú svoje záverečné práce na tradične realizovanej výstave v Galérii Univerzum PF UKF.
Tento rok bola výstava absolventských prác otvorená vernisážou 21. júna 2022 o 14.30 h pod záštitou prof. PaedDr. Jany Duchovičovej, PhD., prorektorky pre vzdelávanie UKF v Nitre, a doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD., dekana Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Odborným garantom výstavy je doc. PhDr. Ľudmila Nagyová, CSc., tajomníčka U3V, a kurátormi výstavy sú doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., Mgr. Ján Širka, PhD., a Mgr. Miroslav Šebo, PhD. Výstava je verejne dostupná do 30. júna 2022.
Text: Mgr. Diana Kanásová, PhD., R – Kancelária prorektorov
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií
 
Uverejnené: 28. júna 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove