L3-banner-media

Kurz rómskeho jazyka pre pomáhajúce profesie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach v spolupráci s Ústavom romologických štúdií FSVaZ UKF v Nitre realizoval kurz rómskeho jazyka pre pracovníkov ÚPSVaR v Leviciach. Vzdelávanie realizoval odborník na rómsky jazyk, PhDr. Milan Samko, PhD., z Ústavu romologických štúdií.
Cieľom účastníčok a účastníkov vzdelávania bolo nadobudnúť jednoduchú komunikačnú kompetenciu v rómskom jazyku vzťahujúcu sa na bežné situácie pri výkone pomáhajúcej profesie v kategórii základného repertoára slov, jednoduchých fráz, základných gramatických štruktúr a typov viet. Vzdelávanie sa zameriavalo aj na posilnenie interakčnej kompetencie pomáhajúceho pracovníka vo vzťahu k rómsky hovoriacim klientom.
IMG 1  IMG 4
Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania v rómskom jazyku v rozsahu 48 hodín si prevzalo z rúk PhDr. Milana Samka, PhD., zamestnanca Ústavu romologických štúdií FSVaZ UKF v Nitre, a Mgr. Jozefa Mészároša, riaditeľa odboru sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR v Leviciach, 17 úspešných absolventov.
Absolventkám a absolventom vzdelávania gratulujeme a želáme úspešnú komunikáciu v rómskom jazyku pri výkone svojej profesie.
Text: PhDr. Milan Samko, PhD., FSVaZ – Ústav romologických štúdií
Foto: archív autora
 
Uverejnené: 30. júna 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove