L3-banner-media

Putovanie po stopách sv. Cyrila a Metoda

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF a Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF spoluorganizovali v rámci slávností Nitra, milá Nitra 4. júla 2022 tradičné Putovanie po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor do Nitry. Účastníkom putovania priblížil historické súvislosti misie solúnskych bratov a Veľkej Moravy doc. Mgr. Martin Husár, PhD.
Pôsobenie byzantskej misie Konštantína-Cyrila a Metoda na Veľkej Morave v druhej polovici 9. storočia patrí k zásadným medzníkom v dejinách Slovanov s dlhotrvajúcim vplyvom na ich kultúrne dejiny a kultúrnu identitu. Hoci ich misia bola z časového hľadiska len krátkou dejinnou epizódou, nezastupiteľnou mierou sa podieľala na formovaní európskej kultúrnej identity. Dedičstvo sv. Konštantína-Cyrila a Metoda zachované prostredníctvom staroslovienskych písomných pamiatok je doteraz stálym aktuálnym zdrojom aj v dnešnej pluralitnej Európe.
image 16863233  12 IMG 4519
Podujatie bolo súčasťou aktivít Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ktorá predstavuje komplexnú kultúrnu a turistickú ponuku v priestore strednej, južnej a východnej Európy. Jej obsahom je jedinečný kultúrno-historický odkaz sv.
Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy, zjednocujúci východné i západné národy. K jeho šíreniu významným spôsobom prispieva aj projekt H2020 SPOT (SOCIAL AND INNOVATIVE PLATFORM ON CULTURAL TOURISM AND ITS POTENTIAL TOWARDS DEEPENING EUROPEANISATION) zameraný na kultúrny turizmus v kontexte prehlbovania europeizácie. V rámci tohto projektu, ktorý spája akademickú a aplikačnú prax, je jednou z prípadových štúdií mesta Nitra. Oba projekty, na ktorých sa podieľa aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, tak synergicky pomáhajú zviditeľňovať Nitru na kultúrnej mape Európy.
Text a foto: prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD., FF – Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., FPVaI – Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja
 
Uverejnené: 6. júla 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color