L3-banner-media

Rektor UKF vymenoval nových docentov

Rektor UKF, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., vymenoval 6 nových docentov a docentiek, ktorí uskutočnili habilitačné prednášky a obhájili habilitačné práce pred vedeckými radami Fakulty prírodných vied a informatiky, Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva a Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Odovzdanie dekrétov o udelení vedecko-pedagogického titulu docent sa uskutočnilo 6. júla 2022 za účasti prof. RNDr. Márie Bauerovej, PhD., prorektorky pre vedeckovýskumnú činnosť, a doc. PaedDr. Miroslava Tvrdoňa, PhD., prorektora pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci, ktorý bol moderátorom slávnostného aktu.
Na slávnostnom akte vymenovania docentov boli prítomní dekani fakúlt, na ktorých sa habilitačné konania uskutočnili: prof. RNDr. František Petrovič, PhD., dekan Fakulty prírodných vied a informatiky, a Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD., dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií.
novi docenti 072022
Za docentov boli menovaní:
Mgr. Henrich Grežo, PhD., Katedra ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ochrana a využívanie krajiny,
PhDr. Angela Almašiová, PhD., Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania sociálna práca,
Mgr. Gabriela Šeboková, PhD., Katedra psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania pedagogická, poradenská a školská psychológia,
Mgr. Anikó Tóth, PhD., Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania cudzie jazyky a kultúry,
Péter Nagy, PhD., Katedra maďarského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania cudzie jazyky a kultúry,
PaedDr. Károly Presinszky, PhD., Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania cudzie jazyky a kultúry.
Novým docentom úprimne gratulujeme a želáme ďalšie úspechy vo vedeckej i pedagogickej práci.
Text: Ing. Gabriela Sarovová, R – Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií
 
Uverejnené: 6. júla 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove