L3-banner-media

UKF má zastúpenie v Správnej rade SAAIC

Na zasadnutí Valného zhromaždenia SAAIC v Bratislave, v rámci ktorého bolo sumarizované projektové obdobie programu Erasmus+ na Slovensku za predošlé obdobie a zároveň boli volení noví členovia do Správnej a Dozornej rady SAAIC pre obdobie 2022 – 2025, bola za UKF v tajnom hlasovaní do Správnej rady SAAIC zvolená prorektorka pre medzinárodné vzťahy, doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., a to s druhým najvyšším počtom získaných hlasov.
Prorektorku, doc. Pavlíkovú, nominoval za UKF do Správnej rady SAAIC rektor, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. Považujeme to za ocenenie medzinárodných aktivít prorektorky v prospech UKF a prajeme jej veľa ďalších pracovných úspechov v rozvíjaní programu Erasmus+ s cieľom zapojiť do tejto medzinárodnej projektovej schémy čo najviac študentov a zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Poslaním SAAIC je podporovať a koordinovať vzdelávacie a iné programy medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a ďalších vzdelávacích inštitúcií. Asociácia zabezpečuje prípravu a realizáciu vzdelávacích a vedeckovýskumných programov a aktivít, najmä programu Erasmus+ v Slovenskej republike, pričom spolupracuje s organizáciami podobného zamerania na Slovensku a v zahraničí, najmä v krajinách Európskej únie. Na plnenie cieľov a zabezpečenie financovania činnosti podpisuje asociácia zmluvy o spolupráci s riadiacimi orgánmi a inštitúciami v SR a EÚ, ako aj inými organizáciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania.
Asociácia vo svojej činnosti najmä:
  • vytvára informačný systém o realizovaných programoch a projektoch a o iných medzinárodných aktivitách, ktorý kooperuje s centrálnymi informačnými systémami Európskej komisie,
  • zabezpečuje informačné a konzultačné služby o medzinárodných vzdelávacích a vedeckovýskumných programoch,
  • organizuje národné a medzinárodné semináre a konferencie,
  • propaguje slovenské školstvo v zahraničí a publikuje informačné materiály,
  • realizuje projekty v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.
 
Text: Mgr. Michaela Ivaničová, R – Oddelenie pre medzinárodné vzťahy
 
Uverejnené: 7. júla 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove